Кераміка для облицювання

цирконієвих каркасів шляхом

напресування

 

Нагорода королеви  за підприємливість, 2004 р.

 

Інструкція користувача

 

Чудові відтінки – вперше і завжди

 

 

Зміст

 

Карта кольорів і відтінків                                 1

Проміжний дизайн, підготовка каркасу

до роботи, нанесення проміжного шару                    2

Воскове моделювання, встановлення

литників і підбір пеллет                                                    3

Пакування                                                                          4

Пресування, розпакування

і фінішна обробка                                                            5

Техніка повного нанесення і техніка

напресування і забарвлення                                          6

Інструкції до випалювання                                             7

Фізичні властивості                                                          8

 

 

Матеріал Matchmaker PRESS to Zr є аморфною скло/лейцитовою керамікою, розробленою для облицювання цир­ко­ніє­вих каркасів методом напресування. Розроблено два види напів­про­зорих пеллет, щоб, залежно від клінічних ви­мог, застосовувати або техніку повного пошарового нанесення Full Layering, або техніку пресування і фарбування Press & Stain. Найвищий есте­тич­ний результат досягається у поєднанні з порцеляною Zr Layering Porcelain і флуо­рес­цент­ними барвниками CTE Fluorescent Stains.

Matchmaker PRESS to Zr є однією із складових широкого спектру керамічних продуктів Matchmaker. Система Match­ma­ker PRESS to Zr, поєднуючи естетику кераміки і технологію авто­матизованого проектування CAD/CAM, дає змогу ство­рювати унікальні зубні мости, плечові порцелянові маси 360°, і з допомогою кераміки по­вні­стю вирі­шу­вати проблеми пацієнта. Зуботехнічна лабораторія, застосовуючи спосіб лиття з виплав­люваних моделей, має тепер систему, яка є вод­но­час високопродуктивною, опера­тивною і простою у роботі. Техніка дозволяє працювати з білими, нейтрального ко­льору чи кольоровими цир­коніє­ви­ми ко­ронками, а також пресувати на каркаси із спеченого та ізостатично пресо­ва­ного під високим тиском оксиду цирконію.

 

 

Кераміка Matchmaker PRESS to Zr для облицювання цирконієвих каркасів

 

 

Барвники Match­maker CTE Stains наявні у повному діапазоні 12-ти відтінків

 

 

Карта кольорів і відтінків

 

 

Стандартні пеллети Matchmaker PRESS to Zr Standard містять більше хрому, їхня напів­про­зорість менш інтен­сивна. Такі пеллети доцільніше використовувати при застосуванні техніки повного нанесення, тобто, коли, на­приклад, зуб пацієнта особливо темний, чи ре­ставрація потребує додаткового фарбування, щоб відповідати ко­льору прилеглого зуба. Оскільки під емаль наноситься тонкий шар Matchmaker LF Clear, реставрація набуває особ­ливої правдоподібності. Діапазон відтінків набору, до якого включені три відтінки голлі­вудської білизни, сумісний з усім діапазоном відтінків порцеляни Matchmaker Zr Layering Porcelain, і постачається у стандартних пеллетах на 2 г.

 

 

Кераміка Matchmaker PRESS to Zr – при застосуванні техніки повного нанесення

 

 

Кераміка Matchmaker PRESS to Zr – при застосуванні техніки напресування і забарв­лення

 

Напівпрозорі пеллети Matchmaker PRESS to Zr Translucent розроблені як для роботи із за­сто­суванням техніки напресування і забарв­лення, так і для роботи у більшості си­туацій, коли потрі­бно напресувати і фарбувати на стадії глазурування лише різцевий край. Вико­ристовуйте також порцеляну Matchmaker Zr Layering Porcelain та барвники Match­maker CTE Stains. Діапазон відтінків включає три відтінки голлі­вудської білизни і поста­ча­ється у стандартних пеллетах на 2 г і 5 г.

 

 

Карта кольорів і відтінків

 

 

Фрезеруванням каркас підганяють таким чином, щоб він міг служити повною опорою шарам кераміки. Уни­кайте гострих кутів, оскільки тут потрібні м‘які закру­глені обриси. Переко­найтесь, що палатально-оклюзійні поверхні достатньо редуковані, і що фрезеро­ва­ний цир­­коній не вступає у прямий контакт з протилежними зубами.

 

 

Підготовка каркасу

 

Де тільки можна, уникайте обробки каркасу. У разі не­обхідності, використовуйте ворсу­вальні бури Match­ma­ker Zirconia Burs.

 

Завжди дотримуйтесь рекомендацій виробника каркасу щодо його мінімальної товщини і товщини перемички. Ніколи не обробляйте перемички.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проміжний шар Matchmaker Zr Interface

 

Рекомендується наносити проміжний шар Matchmaker Zr Interface, який зміцнить зчеплен­ня з поверхнею, за­дасть правильні величини і колір. Розведіть з моделю­ючою рідиною і рівно нанесіть по всій коронці одним НАДЗВИЧАЙНО тонким промивним шаром.

 

Застереження. Ніколи не застосовуйте до цієї апл­і­ка­ції інший лайнер, оскільки це може, рано чи пізно при­звести до пошкодження реставрації чи моста.

 

Підказка: Модель

Рекомендуємо скористатися сколо-стійким світло­невідбивним штампиком, який не міс­тить у якості підсилювачів силікон чи смолу. Коли йдеться про мо­сти, положення штам­пиків у модельованій системі повинно бути абсолютно стійким. Використовуйте дво-по­зи­ційні штифти або подібні ним засоби. Для довготривалої роботи над мостом рекоменду­ється використовувати додаткову окрему модель.

 

Підказка. Рекомендації щодо сканування моделей

Ви­користовуйте високоточну систему моделювання з розбірним цоколем, щоб перекона­тись, що штампик сидить на основі точно і непорушно. Не викори­сто­вуйте компенсацій­ний лак. Позначте краї чіткою кінцевою лінією препарування.

 

 

Проміжний дизайн

 

 

Вага воску

Потрібна пеллета

Розмір кільця

До 0,6 г

1 х 2 г

200 г (100 г)

Від 0,6 до 1, 4 г

2 х 2 г

200 г

Від 1,4 до 1,7 г

1 х 5 г

300 г

Від 1,7 до 2,2 г

3 х 2 г

300 г

До 2,8 г

2 х 5 г

300 г

 

 

Воскове моделювання

 

Щоб дізнатись вагу воску, зважте цирконієвий каркас пе­ред вощенням і встанов­лен­ням вертикальних литни­ків і після цього. Ізолюйте модель і прилаштуйте до неї кар­кас без натискання, таким чином, щоб внутріш­ній бік ко­рон­ки був вільним від воску. В залежності від застосо­вува­ної техніки, провощіть або до повної анатомічної форми, або залиште місце для подальшого нанесення ша­ру пор­целяни. Дайте допуск товщини не менш як 0,4 мм для па­кувального матеріалу. Для пакування без сто­ронніх включень використовуйте беззольний моделю­вальний віск Match­maker Ash.

 

 

 

 

 

 

 

 

Встановлення литників

 

Встановіть литники, як показано на фото. Діаметр вос­ко­вго дроту має стано­вити 3 мм, бути 5 – 7 мм завдовж­ки і не звужуватись у напрямку до шаблонів. Шаблони кріпляться до краю формувального кільця, знаходяться на відстані не менш як 3 мм один від одного і злегка роз­ходяться.

 

 

 

 

 

 

 

Підбір розміру пеллети

 

Зважте вощений шаблон разом із закріпленим литником. Підберіть пеллети, як вказано в таблиці. Для заготовок вагою 0,2 г або менше (невеликі вкладки, вініри тощо) можна ви­користовувати фантомний литник (литник без прикріпленої реставрації) тієї ж висоти, що й одиниця литника.

 

 

 

Пакування

 

Розпиліть на вощений шаблон рідину для зняття поверхневої напруги Matchmaker PRESS Surface Tension Relief Liquid.і легенько здмухніть надлишок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виберіть розмір кільця Matchmaker PRESS Pressing Ring для вашого випадку. Пакуйте в муфельну сис­тему Matchmaker PRESS Investment. Заготовки по­винні бути на відстані не менш як 6 мм до краю кіль­ця; де тільки можливо, використовуйте кільце 200 г чи більше. Заповніть кільце пакувальною ма­сою, трохи не досягаючи верхнього краю кільця. Встано­віть обмежувач легким обертальним рухом, поки він не всядеться; пакувальна маса по­винна лег­ко проступати крізь отвір.

 

Підказка. Перед пакуванням змастіть внутрішню поверхню кільця тонкою плівкою ва­зеліну.

 

 

 

 

 

Після затвердіння пакувальної маси (30 хв.), викру­тіть основу формувальника і зніміть її. Легенько ви­тисніть пакування з кільця Matchmaker PRESS Pres­sing Ring. Розгладьте донну частину кільця гіпсовим ножем. Помістіть пакування у попередньо розігріту випалюваль­ну піч за температури 900°С – див. вка­зівки для пакування.

 

 

 

Пресування

 

Після попереднього прогрівання – див. інструкції по часу і розмірам кільця. Виберіть одну чи більше пеллет потрібного вам відтінку.

 

Застереження. Прогрійте багаторазові оксид-алюмі­нієві пресувальні стержні. НІКО­ЛИ не прогрівайте пеллети Matchmaker PRESS to Zr Pellets чи одноразові пресуваль­ні стержні.

 

 

 

 

 

 

 

 

Розпакування

 

Дайте формі охолонути до кімнатної температури. По­значте довжину вільного кінця пре­сувального стержня на формі і надріжте сепараційним диском. Обережно розломіть форму по надрізу. Для чорнового розпаку­вання застосуйте олівцевий бластер зі скляними дро­бинками на 50 мкм під тиском 4 бар. Остаточна оброб­ка проводиться скляними дробин­ками під тиском 2 бар.

 

Застереження. При піско-струменевій об­робці ніколи не застосовуйте алюмінієвий оксид.

 

 

 

Фінішна обробка

 

Обережно зріжте литники тонким алмазним диском Schottlander Super Flexible Diamond Disc на малій швид­кості і під невеликим тиском. Щоб уникнути пе­регрівання, матеріал можна зрізати під струменем води чи через вологу губку.

 

Примітка. Завершіть остаточну обробку пароочис­ни­ком.

 

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ УЛЬТРАЗВУКОВІ ВАННИ.

 

 

 

Техніка повного нанесення

 

Переконайтесь, що для подальшого повного нане­сен­ня шарів достатньо місця. Рекоменду­ється наносити порцеляну Matchmaker Zr Layering Porcelain, оскільки обидва продукти спеціально створені як сумісні. Флу­о­­ресцентні барвники Match­maker CTE Fluorescent Stains можна використовувати як для внутрішнього, так і для зовнішнього забарвлення. Дотримуйтесь ін.­струкцій стосовно температур випалювання для обох продуктів.

 

Якщо потрібно, можна провести друге нарощування і випалювання. З допомогою барвни­ків можна додати невеликі акцентовані світлові ефекти.

 

Випалювання слід проводити на штифтах Simlifire, слідкуючи, щоб плече їх не торкалось. Кінцеву ре -став­рацію можна глазурувати порошком Matchmaker Zr Glaze Powder, після чого відполірувати як нале­жить.

 

Підказка. Для досягнення кращих результатів при ви­палюванні використовуйте лотки Simplifire Trays і ма­теріал шприца для вогнетривкого штампика Match­ma­ker PRESS Refractory Die Syringe.

 

 

 

 

Техніка напресування і забарвлення

 

Використання напівпрозорих пеллет Matchmaker Translucent Pellets дозволить або прово­дити напресування до повної анатомічної форми, або нарощувати на різцевий край емаль з наступним, якщо потрібно, фарбуванням і глазуруванням.

 

Застосувавши порцеляну Matchmaker Zr Layering Porcelain, наростіть, якщо потрібно, край емаллю, з набору, про який йдеться на стор. 2, і випалюйте, як рекомендовано у інструкці­ях на стор. 7.

 

Флуоресцентні барвники Matchmaker CTE Fluorescent Stains можна наносити з внутріш­ньо­го боку і випалювати або з емаллю або при випалюванні глазурі. Остаточну обробку закінчіть тонким нанесенням порошку Matchmaker Zr Glaze Powder, розведеного рідиною Glaze & Stain Liquid. Інструкції з випалювальних температур див. на стор. 7.

 

 

 

 

 

 

 

Температурний режим для пресувальної печі:

 

 

Вказані температури отримані при роботі з точно відкаліброваною муфельною піччю. Температури у кожній окремій печі, як і умови кожної окремої роботи, можуть різнитись. Якщо у печі раніше оброблялись мета­леві сплави, її потрібно прочистити. Струшуйте флакони з порошком перед використанням.

 

 

Інструкції з випалювання при застосуванні напресування на

цирконієві каркаси – для техніки Full Layering Technique

 

 

Температурний режим для:

 

 

Температурний режим для:

 

 

Інструкції з випалювання при застосуванні напресування на

цирконієві каркаси – для техніки Press & Stain

 

 

 

(на діаграмі 1 (вгорі): MPaмегапаскаль; Flexural Strength – Межа міцності на вигин; (внизу): Керамічні маси Matchmaker Press to Zr; Керамічні маси від іншого виробника; Згідно стандарту ISO 6872:1998).

 

Межа міцності на вигин

 

Межа міцності на вигин визначається згідно стандарту EN ISO 6872:1998 шляхом підда­вання зразка матеріалу вигину у 3-х точках. Такий тест визначає міру опору керамічного матеріалу зламам, а також міру його еластичності і плас­тичних властивостей. Отримані результати залежать від хімічного складу матеріалу, аналізу розміру часток та за­стосову­ваного циклу випалювання.

 

 

 

 

 

 

 

(на діаграмі 2 (вгорі): MPaмегапаскаль; Universal Hardness  – Універсальна твердість; (внизу): Керамічні маси Matchmaker Press to Zr; Керамічні маси від іншого виробника; Умовна порцеляна).

 

 

Універсальна твердість

Твердість поверхні керамічного матеріалу є мірою його опору деформації. Універсальну твердість HU вимірюють, використовуючи спеціальний інструмент з алмазним на­конеч­ни­ком. HU є функ­цією застосованої сили і глибини відступу під дією корисного наванта­ження. Універсальна твер­дість дозволяє порівнювати твердість широкого діа­пазону матеріа­лів.

 

 

 

 

 

 

 

 

(на діаграмі 3 (вгорі): Chemical Solubility  – Хімічна розчинність; (внизу): Керамічні маси Matchmaker Press to Zr; Керамічні маси від іншого виробника; Умовна порцеляна).

 

Хімічна розчинність

 

Хімічна розчинність є мірою довговічності кераміки і по­казником того, наскільки поверх­ня ре­ставрації може роз­чинитися під ворожою дією ротової порожнини. Керамічні маси Matchmaker Press to Zr тестувалися на хімічну роз­чин­ність згідно стандарту EN ISO 6872:1998 разом з таким самим продуктом від іншо­го виробника і з умовною зчеп­лювальною порцеляною, показав­ши в результаті відмінні властивості.

 

 

 

Фізичні властивості 2

 

(на діаграмі 1 (вгорі): Coefficient of Linear Thermal Expansion  – Коефіцієнт лінійного теплового розширення; (внизу): Керамічні маси Matchmaker Press to Zr; Керамічні маси від іншого виробника).

 

Коефіцієнт лінійного теплового розширення

 

Незважаючи на те, що постійно  згадують про коефіцієнт лінійного теплового розши­рен­ня, власне, в першу чергу йдеться про стискування при охолодженні. В ідеалі, матеріал вініру по­винен мати коефіцієнт стискування трохи вищий за коефіцієнт стиску­вання оксид-алюмінієвої коронки під ним, яка піддає його компресії і надає стабільності композитній структурі. Коефіцієнт лінійного теплового розши­рен­ня ви­мірюється в межах від 25 до 500°С згідно стандарту EN ISO 9693:2000.

 

 

 

(на діаграмі 2 (вгорі): Glass Transition Temperature  – Температура склування; (внизу): Керамічні маси Matchmaker Press to Zr; Керамічні маси від іншого виробника).

 

Температура склування

 

Перехід скляної форми в еластичну чи віско-еластичну фазу визначається температурою склу­ван­ня TG. Напруга вище цієї температури послаблена, оскільки матеріал знаходиться у текучому ста­ні, нижче ж неї у матеріалі можуть виникати значні напруги. Отже, коефі­цієнт лінійного теплового роз­ши­рен­ня завжди вимірюється нижче температури TG. Тем­пературу склування вимірюють згідно стандарту  EN ISO 9693:2000.

 

 

 

 

 

 

Інші фізичні властивості

 

Пористість випаленої кераміки:           

згідно EN ISO 9693:2000

Облицювальна кераміка Press to Zr визнана після тестування відповідною вимогам стандарту         EN ISO 6872:1998

 

 

 

Кераміка для цирконієвих каркасів Matchmaker Zr спеціальним чином розроблена для облицювання цирко­ніє­вих мостів і коронок. Коефіцієнт розширення, відтінки, світлові властивості матеріалу підібрані таким чином, щоб облицювання всього спектру подібних каркасів дало непере­вершений результат. Дентин випалюється за температури 810 °С, показуючи при цьому визначну життєстійкість і точність відтворення кольорів у діапа­зо­ні  від А1  до D4, та у новоствореній палітрі відтінків білизн НА0, НВ0 та НВ00.

 

 

Кераміка Matchmaker ALX є вінірувальною без-лейцитовою керамікою, спеціально роз­робленою для зчеп­лен­ня з коронками на основі оксиду алюмінію. Дентин випалюється за температури 980°С, показуючи при цьому визначну життєстій­кість і точ­ність відтво­рення кольорів у діапазоні від А1  до D4, та у новоствореній палітрі відтінків білиз­н НА0, НВ0 та НВ00.

 

 

Низькоплавка кераміка Matchmaker LF розроблена для облицювання металокерамічних мостів і коронок, а та­кож як вінірувальна кераміка, яку накладають поверх кераміки Matc­hmaker Press на осердя, вкладки, накладки Inlay/Onlay і вініри. Кераміка Matchmaker LF сумісна з усіма стандартними сплавами, а її спеціальна лейци­то­ва і скля­на матриця забез­печує міц­ність, що перевищує вимоги стандарту EN ISO 9693. На відміну від тради­цій­ної поле­шпа­тової порцеляни, ця особлива матриця є менш абразив­ною.

 

 

Керамічна система Matchmaker Pressable розроблена і призначена для облицювання коронок всі­ма ви­да­ми ке­рамік шахом напресування, так само, як і вкладками, накладками Inlay/Onlay і віні­рами. Її спеціальна лей­ци­то­ва і скля­на матриця забезпечує міцність, що перевищує вимоги стан­дарту EN ISO 6872, а оп­тичні власти­во­сті зливають її воєдино з кольорами натурального зуба. У системі Matchma­ker Pressable створено багато до­дат­кових продуктів, які  допоможуть як стоматологу, так і техніку раз за разом досягати чудових естетичних результатів.

 

 

Металокераміка Matchmaker МС на сьогоднішній день є закінченою системою облицю­ван­ня коронок, яка пропонує набагато вищі рівні якості і послідовної узгодженості всіх складових, які до того пропонували всі інші системи. Система Matchmaker МС дозволяє створювати чу­дові, висо­ко-індивідуальні коронки, що сяють життєвою силою і природ­ною флуорес­цен­цією. Зав­дяки компонентам системи вам буде раз за разом гарантовано ідеальний вигляд.

 

 

 

До стор. 1:

 

Відтінок

НА0 – D4

Проміжного шару Matchmaker Zr Interface

 

Пеллет Matchmaker PRESS to Zr Pellet

 

Емалей Matchmaker Zr Enamels

 

Барвників Matchmaker CTE Stains

 

 

Відтінок

НА0 – D4

Проміжного шару Matchmaker Zr Interface

 

Пеллет Matchmaker PRESS to Zr Pellet

 

Дентину Matchmaker Zr Dentine

 

Емалей Matchmaker Zr Enamels

 

Барвників Matchmaker CTE Stains

 

 

До стор. 7:

 

 

Початкова т-ра

Мін. час висихання

Зростання т-ри (°С/хв.)

Вакуумна обробка

Найвища т-ра (°С)

Час утри­мання без вакууму

Вигляд

Першого випалювання CTE Stain

450

4 хв.

45

-

810

1 хв.

-

Другого випалювання CTE Stain

450

4 хв.

45

-

800

1 хв.

-

Випалювання глазурі без порошкової глазурі

450

4 хв.

45

-

800

1 хв.

Глазур

 

 

 

Початкова т-ра

Мін. час висихання

Зростання т-ри (°С/хв.)

Вакуумна обробка

Найвища т-ра (°С)

Час утри­мання без вакууму

Вигляд

Проміжного шару

450

2 хв.

55

Так

900

1 хв.

Легкий глянець

Першого випалювання дентину

450

6 хв.

45

Так

810

1 хв.

Легкий глянець

Другого випалювання дентину

450

6 хв.

45

Так

800

1 хв.

Легкий глянець

Випалювання глазурі з порошковою глазуррю

480

2 хв.

45

-

790

1 хв.

Глазур

 

 

 

Кільце 100 г

Кільце 200 г

Кільце 300 г

Температура очікування

800°С

800°С

800°С

Час ізоляції

0 хв.

0 хв.

0 хв.

Швидкість нагріву

60°С/хв..

60°С/хв..

60°С/хв..

Температура початку обробки під вакуумом

800°С

800°С

800°С

Час утримання під вакуумом

30 хв.

32 хв.

37 хв.

Вакуум 100%/730 мм

730 мм

730 мм

730 мм

Температура випалювання

950°С

980°С

1010°С

Час витримки випалювання

20 хв.

20 хв.

20 хв.

Кінцева температура випалювання

950°С

980°С

1010°С

Час пресування

10 хв.

12 хв.

12 хв.