Нагорода королеви за підприємливість, 2004 р.

 

Інструкція користувача

 

Чудові відтінки прямо з флакону

 

Металокераміка

 

 

Система Matchmaker MC є ідеальною, коли йдеться про випадки, що потребують застосу­вання багато­ша­рового облицювання, оскільки для цього «художнику-керамісту» нада­но якнайповнішу палітру кольорів.

 

 

Система Matchmaker MC видається ідеальним рішенням у випадках, що потребують засто­сування техніки багатошарового облицю­ван­ня, оскільки пропонує «художнику-керамісту» повну палітру кольорів. Забезпечення відмінного естетичного результату потребує у дея­ких випадках пошарового фарбування, а система Matchmaker MC якраз і покликана стати у наго­ді. Перед фарбуванням з діапазону відтінків для плечової маси, нанесіть Propaque так, як це робилося при застосуванні спрощеної техніки. Після нанесення підсилювача Match­ma­ker Enhancer використайте одну чи дві порошкові маси з широкого набору моди­фікатор­ів Matchmaker Master Modifiers разом із стандартними дентинами Standard Dentin­es, після чого на лабіальну поверхню нанесіть емалі – все виглядатиме як натуральна емаль! Маю­чи широкий вибір вказаних порошкових мас, ви може досягти всього, що вам диктує ваша уява. Це - справжня свобода для творчої душі кераміста. 

 

 

Техніка багатошарового облицювання Matchmaker MC Multi-Layering

 

 

Система Matchmaker MC із застосуванням спрощеної техніки T-Dentine скорочує ваш лабораторний час.

 

 

Після нанесення на третинну частину різцевого краю шару дентину Matchma­ker MC T-Dentine і емалі Match­ma­ker MC T-Enamel нанесіть обраний вами від­тінок опакової пас­ти Propaque Paste Opaque на металевий каркас. На ді­лянках, де простір обмежений, нане­сіть під шар дентину тонкий шар підсилювача Matchmaker Enhancer і ви­па­люйте все ра­зом. Порошкові маси підсилювача є дентинами з більшим вмі­стом хрому, су­місні з будь-яким відтін­ком, поданим у Карті відтінків, а, отже, навіть якщо на поверхні реставрації недо­статньо мі­сця, вам не складно бу­де підібра­ти відмінний і рів­ноцінний замінник ко­льору без опакового блиску. Унікальна палітра ко­льорів Match­ma­ker Living Stains з її діа­пазоном відтінків А, В, С і D, що сумісні з усім стандартним діапазоном відтінків, стане у нагоді для всієї по­дальшої роботи з підбором кольорів.

 

 

Металокераміка Matchmaker МС на сьогоднішній день є закінченою системою облицю­ван­ня коронок, яка пропо­нує набагато вищі рівні якості і послідовної узгодженості всіх складових, які до того пропонували всі інші систе­ми. Система Matchmaker МС дозволяє створювати чу­дові, висо­ко-індивідуальні коронки, що сяють життєвою си­лою і природ­ною флуорес­цен­цією. Зав­дяки компонентам системи вам буде раз за разом гарантовано ідеальний вигляд.

 

Гарна посмішка і теплий сміх завжди приваблюють і можуть докорінно змінити життя людини. Наші пацієнти чу­дово це розуміють і чимраз частіше вимагають від нас навіть вищих стандартів.  Разом з тим, клінічні випадки ма­ють різні рівні складно­сті, і у більшо­сті з них стоматологу, який працює з керамікою, потрібна система, яка спро­стила б йому виконання роботи і дозволила виконувати її в найкоротші строки, так, як ми про це говоримо у нашо­му слогані – «Чудові відтінки прямо з флакону». Натомість, складні випадки потре­бують більш витонченої систе­ми нашарування кераміки. Таким чином, у розробленій системі металокерамік Matchmaker МС Metal Ceramic ви знайдете вирішення проблем як для простих, так і для складних випадків.

 

 

Спрощена техніка мінімального зрізу Matchmaker MC T-Dentine Simplified

 

 

 

Зміст

 

Карта відтінків і кольорів                                                                   2

Підготовка металевої конструкції до обробки                                   3

Спрощена техніка мінімального зрізу Matchmaker MC T-Dentine      5

Техніка багатошарового облицювання

Matchmaker MC Multi-Layering                                                          10

Професіональна палітра кольорів кераміста                                      22

Фізичні властивості                                                                           34

Огляд інструкцій з випалювання                                                        37

 

 

 

Карта відтінків для застосування техніки багатошарового облицювання Matchmaker MC Multi-Layering

 

Карта відтінків для застосування спрощеної техніки мінімального зрізу Matchmaker MC T-Dentine

 

Зв‘язувальна керамічна система Matchmaker MC

 

 

Підготовка металевої конструкції до обробки

 

Сплав слід підготувати і згодом оксидувати згідно інструкцій виробника. Якщо особливі вказівки від­сутні, поверхню ґрунтують у одному напрямку.

 

Уникайте перекриття металу і скористайтесь, у за­леж­ності  від типу сплаву, шліфуваль­ни­ми головками К + М Brown чи RAO Blue від компанії Schottlander.

 

Застосуйте оксид-алюмінієвий піско-струмінь на 50 мкм (100 – 120 мкм для недорогоцін­них сплавів) під тиском 3 -6 бар. Для м‘якших сплавів тиск повинен бути нижчим, тверді­ших – вищим.

 

 

 

 

 

 

 

Ретельно прочистіть металевий каркас пароочис­ни­ком чи кип‘ятком з ультразвукового  очищувача. Оксидуйте згідно інструкцій виробника. Вигляд оксиду повинен бути одна­ковим по всі поверхні. Після оксидування металевий каркас можна брати лише чистими інструментами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріал Matchmaker CTE Buffer забезпечує щільні­ший зв‘язок між недорогоцінним сплавами і керамі­кою Matchmaker MC та Matchmaker LF. Він переш­коджає втраті метале­вих оксидів і є надійним гнуч­ким проміжним шаром. Його наносять і випалюють після під­готовки металу і перед нанесенням опаку.

 

 

 

Matchmaker MC Pontic Fill

Початкова т-ра

Мін. час висихання

Зростання

 т-ри (°С/хв.)

Вакуумна обробка

Найвища

т-ра (°С)

Час утри­мання без вакууму

Перше і друге випалювання

550

6 хв.

80

Так

980

1 хв.

 

 

Проміжну коронку з порожниною слід підготувати згідно інструкцій виробника стосовно сплавів, вилитих з воско­вого чи пластикового шаблону.

 

Розведіть матеріал Matchmaker MC Pontic Fill дистильо­ва­ною водою до густої консистен­ції і нанесіть на ділянки по­рожнини проміжної коронки, вирівнюючи по зовні­ній по­верх­ні.

 

Вібратором чи ультразвуковим конденсатором видаліть надлишкову рідину.

 

Повторюйте до тих пір, поки матеріал Pontic Fill не зрів­няється зі структурою проміжної коронки.

 

 

 

 

 

 

Ножем з тонким лезом проведіть по центру нанесеного матеріалу Matchmaker MC Pontic Fill якнайглибшу бо­різдку.

 

Якщо матеріал виламується з проміжної коронки, він над­то пересохлий, оскільки ніж при правильному розведенні мусить вільно виходити з прорізу.

 

Повторіть вищенаведену процедуру на всіх порожнинних ділянках проміжної коронки.

 

Випалюйте згідно вказівок у наведеній нижче таблиці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Після охолодження металевого каркасу заповніть утворений раніше проріз розведеним до тієї ж самої консистенції матеріалом Matchmaker MC Pontic Fill.

 

Вібруванням видаліть надлишок вологи.

 

Випалюйте ще раз так само, як і в перший раз.

 

Після охолодження нанесіть опак як звичайно.

 

 

Заповнювач Matchmaker MC Pontic Fill для проміжної коронки з порожнинами

 

 

 

Propaque Paste Opaque

Початкова т-ра

Мін. час висихання

Зростання

т-ри (°С/хв.)

Вакуумна обробка

Найвища

т-ра (°С)

Час утри­мання без вакууму

Перше випалювання пасти

550

8 хв.

80

Так

980

1 хв.

 

 

Рекомендується нанести два шари Propaque Paste Opaque однакової товщини. Перший – для встановлення зв‘язку з поверхнею сплаву, другий – щоб повністю замаскувати сплав і оксид.

 

Змочіть щіточку у чистій воді і видаліть з щетинок всі за­лишки. Розподіліть обраний від­тінок опакової пасти Pro­paque і нанесіть рівними мазками у одному на­прямку.

 

Уникайте надлишків матеріалу на щіточці і наносіть його якнайтонше, лише для того, щоб приховати сплав.

 

Випалюйте, як наведено нижче у таблиці.

 

 

 

 

 

 

Після випалювання поверхня повинна мати легкий глянець.

 

Примітки. Щіточка повинна бути вологою. Якщо вона буде мокрою, ви втратите кон­троль над покриттям реставрації пастою Propaque.

 

Наведений нижче цикл випалювання стосується випалу дорогоцінних і напівдорого­цін­них сплавів. Використову­ючи недорогоцінні сплави, піднімайте найвищу темпе­ратуру печі на 30°С.

 

Якщо вам потрібний тонший шар матеріалу Propaque, розводьте його невеликою кількі­стю Matchmaker Glaze & Stain Liquid.

 

 

Перше випалювання опакової пасти Propaque Paste Opaque

 

 

Після нанесення на третинну частину різцевого краю шару Т- дентину Matchma­ker MC T-Dentine і Т- емалі Matchmaker MC T-Enamel нанесіть обраний вами від­тінок опакової пас­ти Propaque Paste Opaque на метале­вий каркас. На ділянках, де простір обмежений, нане­сіть під шар дентину тонкий шар підсилювача Matchmaker Enhancer і ви­палюйте все ра­зом. Порошкові маси підси­лювача є дентинами з більшим вмістом хрому, су­місні з будь-яким відтінком, поданим на Карті відтінків, а, от­же, не складно буде підібра­ти відмінний і рів­ноцінний замінник кольору без опакового блиску. На довершення роботи з розфарбу­ван­ням скористайтесь унікальною па­літрою кольорів Matchmaker Living Stains, як пропонує діапазон відтінків А, В, С і D, які сумісні з усім стан­дартним діапазоном відтінків.

 

 

Спрощена техніка мінімального зрізу Matchmaker MC T-Dentine Simplified

 

 

 

Propaque Paste Opaque

Початкова т-ра

Мін. час висихання

Зростання

т-ри (°С/хв.)

Вакуумна обробка

Найвища

 т-ра (°С)

Час утри­мання без вакууму

Друге випалювання пасти

550

8 хв.

80

Так

960

1 хв.

 

 

Після охолодження нанесіть другий, тонкий  шар опа­ко­вої пасти Propaque Paste Opaque.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використовуйте або доречний до випадку відтінок, або змішайте його з модифікаторами Propaque чи з будь-яким іншим відтінком пасти Propaque.

 

Випалюйте згідно наведеної нижче таблиці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Після випалювання поверхня повинна мати легкий глянець.

 

Підказки. Щіточка повинна бути вологою. Якщо вона буде мокрою, ви втратите кон­троль над покриттям реставрації пастою Propaque.

 

Якщо вам потрібний тонший шар матеріалу Propaque, розведіть його найменшою кількі­стю Matchmaker Glaze & Stain Liquid.

 

 

Друге випалювання опакової пасти Propaque Paste Opaque

 

 

 

 

Початкова т-ра

Мін. час висихання

Зростання т-ри (°С/хв.)

Вакуумна обробка

Найвища т-ра (°С)

Час утри­мання без вакууму

Перше випалювання підсилювача, Т-дентину і Т-емалі

580

6 хв.

60

Так

930

1 хв.

 

 

Підсилення глибини кольору дентину на ділянках реставрації, де для його заміщення не вистачає місця

 

На ділянках середньої третини зуба, де недостатньо місця для нашарування, а опаку від­ведено значну роль, перед побудовою дентину нанесіть підсилювач Matchmaker MC Enhancer, як показано на фото. Застосування підсилювача Matchmaker MC Enhancer допоможе створити ілюзію біль­шої глибини порцеляни і компенсує недостатність товщи­ни дентину.

 

Підказка. Застосовуйте вищенаведену техніку лише у випадках нестачі місця для нане­сення кераміки, у всіх інших випадках починайте безпосередньо з нанесення Matchmaker MC Т-Dentine.

 

 

 

Зволожте випалений опак рідиною для дентину Dentine Liquid. На ділянках, де недостат­ньо місця (див. вище), перед нанесенням матеріалу Т-Dentine нанесіть підсилю­вач Match­maker MC Enhancer. У всіх інших випадках ви­будовуйте лабіальну анатомічну форму ко­ронки матеріа­лом Т-Dentine.

 

Як тільки анатомічна форма набула контурів, трохи над­будуйте її по довжині, щоб за­безпечити мінімальні втра­ти від усадки при випалюванні. Вивільніть місце для емалі, зрі­завши дентин у частині різцевого краю, щічній частині, а також у присередній і дисталь­ній частинах.

 

 

 

Зніміть реставрацію з моделі і побудуйте контактні пунк­ти  з відповідними порцеляно­вими дентином Т-Dentine чи емаллю T-Enamel. Інтердентальні мостові проміжки повинні бути розділені гострим лезом до опаку.

 

Нанесіть лабіально емаль MC T-Enamel на вже нанесений дентин MC Т-Dentine, змішавши у третинній частині різцевого краю.

 

Підказка. З метою надання реставрації максимальної життєподібності, емалі Match­ma­ker MC T-Enamels роз­роблені таким чином, щоб їх можна було наносити у тре­тинній час­тині різцевого краю поверх дентину Т-Dentine без застосування ускладненої техніки по­ша­рового нанесення.

 

 

Перше випалювання підсилювача Matchmaker MC Enhancer, дентину T-Dentine та емалі T-Enamel

 

 

 

 

Початкова т-ра

Мін. час висихання

Зростання т-ри (°С/хв.)

Вакуумна обробка

Найвища

т-ра (°С)

Час утри­мання без вакууму

Друге випалювання підсилювача, Т-дентину і Т-емалі

580

6 хв.

60

Так

920

1 хв.

 

 

Поверхня реставрації після першого випалювання по­винна виглядати текстурованою з легким глянцем (див. фото навпроти). Абразивами К + М Green чи лаборатор­ними алмазами від компанії Schottalander зачистіть ре­став­рацію до по­трібної форми. Якщо поверхня потребує не­ве­ликих до­даткових нане­сеннь чи корек­цій, її слід злегка проґрун­тувати і ретельно прочистити па­ро­очисником або уль­тра­звуковим  очищувачем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З огляду на те, що керамічні маси Matchmaker МС дають невеликі втрати на усадку після випалювання, додатко­вих нанесень на цій стадії повинно бути мінімум.

 

Підказки. Набір Matchmaker МС пропонує три види ріди­ни для дентину:

1.        Рідина Matchmaker МС Dentine Liquid призна­чена для використання при застосуванні тех.­ніки конденсування.

2.        Рідина Matchmaker МС Dentine Plus показала чудові моделюючі властивості.

3.        Рідина Matchmaker МС Modeling Liquid при­значена для використання у випадках, коли суттєво необхідним є більший час висихання.

 

Щоб запобігти пересиханню, порошкові маси під час на­рощування слід тримати зволо­женими. Пересихаючий під час використання матеріал, що міститься на скля­ній плитці чи у змішувальній тарілочці слід зволожу­ва­ти не дентиновою ріди­ною, а дистильованою водою.

 

Поверхня після випалювання  повинна мати легкий глянець, бути гладкою, потрібної фор­ми, готовою до остаточного припасування і перевірки.

 

 

Друге випалювання підсилювача Matchmaker MC Enhancer, дентину T-Dentine та емалі T-Enamel

 

 

 

Випалювання глазурі і фарби

 

Початкова т-ра

Мін. час висихання

Зростання

т-ри (°С/хв.)

Вакуумна обробка

Найвища

т-ра (°С)

Час утри­мання без вакууму

Глазур без порошкової глазурі

580

6 хв.

60

Ні

930 - 940

1 – 2 хв.

Глазур з порошковою глазур’ю

580

6 хв.

60

Ні

920

1 – 2 хв.

 

 

Випалювання глазурі без порошкової глазурі

 

Проведіть остаточне припасування і характеризуйте по­верхню нанесенням Matchmaker Living Stains.

 

Примітка. Якщо після глазурування потрібна більш глад­ка поверхня, тоді її перед завершальним глазуру­ван­ням також потрібно відшліфувати тонкими абразивами чи гумками.

 

Після цього ретельно очистіть виріб паро­очисником чи ультразвуковим  очищувачем.

 

Поставте виріб у піч і випалюйте без вакууму згідно циклу, наведеного нижче у таблиці.

Збільшуйте найвищу температуру, коли потрібна вища глазурованість, і навпаки.

 

Випалювання глазурі з порошковою глазур‘ю

 

Підготуйте коронку чи міст так, як це робилося перед ви­палюванням глазурі без порош­кової глазурі. Розве­­діть порошкову глазур Matchmaker MC Glaze рідиною для розведення глазурі і фарби Glaze & Stain Liquid до тонкої вершкової консистенції і нанесіть на поверхню якомога тоншим шаром. Будь-який надлишок видаліть щіточкою.

 

Нанесення кольорів на поверхню з допомогою Matchmaker Living Stains

 

Для розфарбовування поверхні розведіть матеріал Match­maker Living Stains рідиною для розведення глазурі і фар­би Glaze & Stain Liquid. Флуоресцентні барвники ідеаль­но підга­ня­ються під хром і повторюють вигляд і флуо­ресценцію натурального зуба.

 

Нанесення кольорів на поверхню з допомогою Matchmaker Classic Stains

 

Ці барвники розроблені спеціально для відтворення ефек­ту «повсякденного стилю» рото­вої порожнини від вживання їжі, вина тощо. Вони мають глибший кольори і лягають на поверхню без флуоресценції.

 

Застереження. При фарбуванні з внутрішнього боку ви­користовуйте лише матеріал Matchma­ker Living Stains, який потрібно розвести звичайною рідиною для побудови ден­тину, але ніколи – з рідиною Glaze & Stain Liquid.

 

Підказка. Невеликі корекції чи додаткові нанесення на стадії глазурування проводяться шляхом розведення 20% порошкової глазурі Glaze Powder з відповідними порош­ко­вими масами ден­тину чи емалі, або низько-плавкою порцеляною Matchmaker LF Low Fusing Porcelain.

 

Після додаткових нанесень застосуйте вібратор, зали­шивши поверхню вологою. Глазуруй­те, як вказано вище.

 

 

Барвники Matchmaker Living Stains

 

Відтінок

Код

Відтінок

Код

Білий

616-01

Сірий

616-08

Жовтий

616-02

Червоно-коричневий

616-09

Персиковий

616-03

Чорний

616-10

Помаранчево-коричневий

616-04

A

616-А

Темно-коричневий

616-05

B

616-В

Рожевий

616-06

C

616-C

Голубий

616-07

D

616-D

 

 

Випалювання глазурі і фарби

 

 

 

Propaque Paste Opaque

Початкова т-ра

Мін. час висихання

Зростання

т-ри (°С/хв.)

Вакуумна обробка

Найвища

т-ра (°С)

Час утри­мання без вакууму

Перше випалювання пасти

550

8 хв.

80

Так

980

1 хв.

 

 

Перше випалювання опакової пасти Propaque Paste Opaque

 

Рекомендується нанести два шари Propaque Paste Opaque однакової товщини. Перший – для встановлення зв‘язку з поверхнею сплаву, другий – щоб повністю замаскувати сплав і оксид.

 

Змочіть щіточку у чистій воді і видаліть з щетинок всі залишки. Розподіліть обраний від­тінок опакової пасти Propaque і нанесіть рівними мазками у одному на­прямку.

 

Уникайте надлишків матеріалу на щіточці і наносіть його якнайтонше, лише для того, щоб приховати сплав.

 

Випалюйте, як наведено нижче у таблиці.

 

 

 

 

 

 

Після випалювання поверхня повинна мати легкий гля­нець.

 

Примітки. Щіточка повинна бути вологою. Якщо вона буде мокрою, ви втратите кон­троль над покриттям реставрації пастою Propaque.

 

Наведений нижче цикл випалювання стосується випалу дорогоцінних і напівдорого­цін­них сплавів.  Використо­вую­чи недорогоцінні сплави, збільшуйте найвищу температуру печі на 30°С.

 

Якщо вам потрібний тонший шар матеріалу Propaque, розводьте його невеликою кількі­стю Matchmaker Glaze & Stain Liquid.

 

 

Система Matchmaker MC видається ідеальним рішенням у ви­падках, що потребують засто­сування техніки багатоша­ро­вого облицювання, оскільки пропонує «художнику-кера­мі­сту» пов­ну палітру кольорів. Забезпечення відмінного есте­тичного ре­зультату потребує у дея­ких випадках пошарового фарбування, а система Matchmaker MC якраз і покликана ста­ти у наго­ді. Пе­ред фарбуванням з діапазону відтінків для плечової маси нанесіть Propaque так, як це робилося при застосуванні спро­щеної техніки. Після нанесення підсилю­вача Match­ma­ker En­hancer використайте одну чи дві порош­кові маси з широкого набору моди­фікатор­ів Matchmaker Ma­ster Modifiers разом із стандартними дентинами Standard Dentin­es, після чого на лабі­альну поверхню нанесіть емалі – все виглядатиме як натураль­на емаль. Маю­чи широкий ви­бір вказаних порошкових мас, ви може досягти всього, що вам диктує ваша уява. Це - справжня свобода для творчої душі кераміста. 

 

 

Техніка багатошарового облицювання Matchmaker MC Multi-Layering

 

 

 

Propaque Paste Opaque

Початкова т-ра

Мін. час висихання

Зростання

т-ри (°С/хв.)

Вакуумна обробка

Найвища

т-ра (°С)

Час утри­мання без вакууму

Друге випалювання пасти

550

8 хв.

80

Так

960

1 хв.

 

 

Після охолодження нанесіть другий, тонкий  шар опако­вої пасти Propaque Paste Opaque.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використовуйте або доречний до випадку відтінок, або змішайте його з модифікаторами Propaque чи з будь-яким іншим відтінком пасти Propaque.

 

Випалюйте згідно наведеної нижче таблиці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Після випалювання поверхня повинна мати легкий глянець.

 

Підказки. Щіточка повинна бути вологою. Якщо вона буде мокрою, ви втратите кон­троль над покриттям реставрації пастою Propaque.

 

Якщо вам потрібний тонший шар матеріалу Propaque, розведіть його найменшою кількі­стю Matchmaker Glaze & Stain Liquid.

 

 

Друге випалювання опакової пасти Propaque Paste Opaque

 

 

 

Propaque MC Powder Opaque

Початкова т-ра

Мін. час висихання

Зростання

т-ри (°С/хв.)

Вакуумна обробка

Найвища

т-ра (°С)

Час утри­мання без вакууму

Перше випалювання

580

2 хв.

80

Так

980

1 хв.

 

 

Рекомендується нанести два шари порошкової маси Pro­pa­que Powder Opaque. Перший – для встановлення зв‘язку з поверхнею сплаву, другий – щоб повністю замаскувати сплав і оксид.

 

Зволожте оксидований сплав рідиною для опаку. Це допо­магає «розмочити» оксидний шар і попереджає утворення невеликих пустот між металом і випаленим опаком. Порош­ко­ву  масу опаку обраного відтінку розведіть рідиною для опаку Matchmaker MC Opaque Liquid до тонкої вершкової консистенції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щіточкою або інструментом нанесіть тонкий шар опакової суміші і легенько постукайте – це забезпечить тісний кон­такт зі сплавом.

 

Випалюйте, як наведено нижче у таблиці.

 

Примітка. Використовуючи недорогоцінні сплави, збіль­шуйте найвищу температуру печі на 20°С.

 

 

 

 

 

 

 

 

Випалений опак повинен мати текстуровану поверхню з легким глянцем.

 

Перше випалювання опакової порошкової маси Propaque Powder Opaque

 

 

 

Propaque MC Powder Opaque

Початкова т-ра

Мін. час висихання

Зростання

т-ри (°С/хв.)

Вакуумна обробка

Найвища

т-ра (°С)

Час утри­мання без вакууму

Друге випалювання

580

4 хв.

80

Так

950

1 хв.

 

 

Дайте реставрації охолонути. Зволожте випалений опак рідиною Opaque Liquid. Розведені з опаком обраного від­тінку блендери Matchmaker MC Pow­der Opaque Blen­ders можна на­но­сити на ділянки, де це видається дореч­ним. Особливо доречним буде нанесення на ділян­ку у районі третинної частини різцевого краю 10-15 % сумі­ші блендера Violet (OB24) і опаку обраного відтінку. Це допоможе забезпечити більш природний вигляд переходу між опаком і дентином.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нанесіть другий шар суміші опаку як раніше.

 

Випалюйте, як наведено нижче у таблиці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Випалений опак повинен мати текстуровану поверхню з легким глянцем.

 

 

Друге випалювання опакової порошкової маси Propaque Powder Opaque

 

 

 

Matchmaker MC Shoulder

Початкова т-ра

Мін. час висихання

Зростання

т-ри (°С/хв.)

Вакуумна обробка

Найвища

т-ра (°С)

Час утри­мання без вакууму

Перше випалювання

600

2 хв.

80

Так

950

1 хв.

 

 

Щонайменше двічі ізолюйте модель герметиком Match­maker MC Model Sealant. Товщина ізоляції повинна бути мінімальною. Ручкою Matchmaker MC Ceramic Separating Pen зма­­­­­стіть краї штампика.

 

Якщо колір плеча потребує модифікації, використовуйте або будь-який модифікатор пле­чової маси Matchmaker MC Shoulder у діапазоні S1 – S4, або його суміш з будь-яким ін­шим порошком для плечової маси.

 

Якщо інтенсивність відтінків потрібно зменшити, вико­ристовуйте або безпосередньо ней­тральний моди­фікатор Matchmaker MC Shoulder S0 Neutral, або його суміш у пропорції 50 на 50.

 

На ділянках, де недостатньо місця, для поглиблення опа­ковості обраного відтінку викори­стовуйте опак Match­ma­ker MC Shoulder S5 Opaque.

 

 

Випалену з нанесеним опаком коронку знову встановіть на модель таким чином, щоб вона повністю всілася. На­не­сіть на ділянку плеча розведений рідиною для плечової маси Shoulder Liquid до вершкової консистенції порошок для плечової маси Matchmaker MC Shoulder Powder.

 

Щоб мінімізувати втрати на усадку при випалюванні, по­верхня плеча повинна бути випуклою.

 

Тканиною видаліть надлишок вологи.

 

 

 

Дайте матеріалу частково обсохнути до моменту, поки порошок не почне світлішати. Про­цес можна прискорити легким нагріванням чи теплим повітрям.

 

 

 

 

 

Готова випалена плечова порцеляна повинна бути ви­пуклою, мати легкий глянець і точно сидіти на моделі.

 

Підказки. Для забезпечення опори потрібен відступ міні­мум 0,5 мм по всій окружності плеча.

 

Обробку металу можна продовжити або по всій глибині препарації, або, для забез­печення більшого світлопро­пу­с­кання, залишити до 2 мм від країв плеча.

 

 

Перше випалювання порошку для створення плечової маси Matchmaker MC Shoulder Powder

 

 

 

Matchmaker MC Shoulder

Початкова т-ра

Мін. час висихання

Зростання

т-ри (°С/хв.)

Вакуумна обробка

Найвища

т-ра (°С)

Час утри­мання без вакууму

Друге випалювання

600

4 хв.

80

Так

940

1 хв.

 

 

Штампик після охолодження коронки потрібно знову змастити, використавши олівець Matchmaker MC Ceramic Separating Pen, після чого встановити на нього коронку.

 

По краях реставрації видно усадку від випалювання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додайте матеріалу плечової маси Shoulder Powder, щоб компенсувати втрати від усадки.

 

Незважаючи на те, що, як правило, достатньо двох випа­лювань, стабільність матеріалу Matchmaker MC Shoulder Powder дозволяє проводити, якщо потрібно, і подальші випалю­вання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінішно оброблене і випалене порцелянове плече мусить бути випуклим, мати легкий гля­нець і точно сидіти на моделі.

 

Підказка. Кожен раз заново змащуйте штампик олівцем Matchmaker MC Ceramic Separating Pen перед посадкою на нього коронки.

 

Застереження. Перед кожною посадкою коронки на штампик переконайтесь, що штампик і внутрішній бік коронки очищені.

 

 

Друге випалювання порошку для створення плечової маси Matchmaker MC Shoulder Powder

 

 

 

 

Початкова т-ра

Мін. час висихання

Зростання

т-ри (°С/хв.)

Вакуумна обробка

Найвища

т-ра (°С)

Час утри­мання без вакууму

Перше випалювання посилювача, дентину, емалі, опалу, непро­зоро­го дентину, напівпрозорих кольо­рів, флуоресценції, мамелонів і ок­люзій

580

6 хв.

60

Так

930

1 хв.

 

 

Зуби у ротовій порожнині легко визначаються індиві­дуально, і характеризуються глибиною кольо­ру і фор­мою. Штучні ж коронки, зі свого боку, біля щічної поверх­ні частіше за все мають несправжній вигляд.

 

Щоб створити за допомогою металокераміки Matchma­ker MC Metal Ceramic ілюзію гли­би­ни і форми справ­ж­нього зуба, зрізуйте перший шар дентину  у палаталь­ному напрямку, як показано на фото, щоб бути гото­вим до нанесення емалі.

 

Підказка. Щоб уникнути сірих країв, скористайтесь порошковим опаком для створення плечової маси Matchmaker MC Shoulder Powder (S5 Opaque), який потрібно нанести на пришийний край коронки.

 

 

 

 

 

В той же час, зрізайте лабіальну частину медіально і ди­стально таким чином, щоб залиши­ти місце для нане­сення підсилювача Matchmaker MC Enhancer (див. малюнок).

 

Медіальний зріз повинен бути більший за дистальний.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нанесіть на ці ділянки підсилювач Matchmaker MC Enhancer або того ж відтінку дентину, або змішайте у пропорції 50/50 з потемнювачем відтінку.

 

 

Нанесення підсилювача Matchmaker MC Enhancer – надання коронці глибини і форми

 

 

 

 

Початкова т-ра

Мін. час висихання

Зростання

т-ри (°С/хв.)

Вакуумна обробка

Найвища

т-ра (°С)

Час утри­мання без вакууму

Перше випалювання посилювача, дентину, емалі, опалу, непро­зоро­го дентину, напівпрозорих кольо­рів, флуоресценції, мамелонів і ок­люзій

580

6 хв.

60

Так

930

1 хв.

 

 

Маскування пришийного опакового ефекту

 

Щоб уникнути потемніння краю, коли техніка створення плеча не застосовується, і щоб посилити глибину кольору біля шийки проміжної коронки, перед нарощенням ден­ти­ну на­несіть Matchmaker MC Enhancer, як показано на фото.

 

Світло на цій ділянці буде пом‘якшеним і розсіяним, а колір наблизиться до кольору тіла дентину.

 

Підказка. Для створення темнішого відтінку пришийної ділянки використовуйте на­ступ­ний відтінок підсилювача Matchmaker MC Enhancer.

 

 

 

 

Посилення кольору дентину у середній третинній частині

 

На ділянках середньої третини зуба, де недостатньо місця для нашарування, а опаку від­ведено значну роль, перед побудовою дентину нанесіть підсилювач Matchmaker MC En­hancer, як показано на фото. Застосування підсилювача допомо­же створити ілюзію більшої глибини порцеляни і компенсує недостатність товщи­ни ден­тину.

 

Підказка. Не застосовуйте вищенаведену техніку у ви­падках, коли  товщина кераміки перевищує 1 мм, оскільки глибина кольору дентину стане надто сильною. На таких ділянках найкращий результат дає сам по собі Matchma­ker MC Dentine.

 

 

 

 

Розсіювання обрисів металу/опаку

 

Коли шар порцеляни надто тонкий, або її відтінки надто світлі чи напівпрозорі, у ротовій порожнині можуть вид­нітися контури опакового металу, особливо при певних кутах освіт­лення.

 

Перед тим, як продовжити нарощування дентину, нане­сіть підсилювач Matchmaker MC Enhan­cer на ділянки, де закінчується метал/опак.

 

На цих ділянках підсилювач Matchmaker MC Enhancer створює «зону розсіювання».

 

 

Інші випадки застосування підсилювача Matchmaker MC Enhancer

 

 

 

 

Початкова т-ра

Мін. час висихання

Зростання

т-ри (°С/хв.)

Вакуумна обробка

Найвища

т-ра (°С)

Час утри­мання без вакууму

Перше випалювання посилювача, дентину, емалі, опалу, непро­зоро­го дентину, напівпрозорих кольо­рів, флуоресценції, мамелонів і ок­люзій

580

6 хв.

60

Так

930

1 хв.

 

 

Розведіть порошкову масу підсилювача Matchmaker MC Enhancer рідиною для підси­лю­ва­ча En­hancer Liquid, і по­рошкові дентин Matchmaker MC Dentine та емаль MC Ena­mel рідиною для дентину Dentine Liquid до вершкової консистенції.

 

Зволожте випалений опак рідиною для дентину Dentine Liquid.

 

Залежно від мети нанесення (див. випадки застосування підсилювача на стор. 16 – 17), нанесіть підсилювач тон­ким шаром.

 

 

 

 

 

 

 

 

Наростіть лабіальну анатомічну форму коронки денти­но­вим матеріалом.

 

Як тільки анатомічна форма набула обрисів, трохи над­бу­дуйте її в довжину, щоб забез­печити мінімальні втрати на усадку під час випалювання. Зріжте дентин у інцизальній, щічній, присередній та дистальній частинах, залишивши, таким чином, місце для нане­сення емалі.

 

Зніміть реставрацію з моделі і побудуйте контактні точки з відповідною порцеляною ден­тину, підсилювача чи ема­лі. Міжзубний простір моста повинен бути відділений гострим лезом до опаку.

 

 

 

 

 

 

 

Нанесіть емаль на дентин лабіально і змішайте у напрям­ку до цервікального краю.

 

Підказка. З метою забезпечення максимальної життє­по­дібності реставрації, емалі Matchmaker MC Enamels роз­роблені таким чином, щоб їх можна було наносити по­верх дентину у напрямку третинної цервікальної частини без необхідності зрізання великої кількості дентину з ді­лянки різцевого краю.

 

 

Перше випалювання матеріалів Matchmaker MC: підсилювача, дентину та емалі (1)

 

 

 

 

Початкова т-ра

Мін. час висихання

Зростання

т-ри (°С/хв.)

Вакуумна обробка

Найвища

т-ра (°С)

Час утри­мання без вакууму

Перше випалювання посилювача, дентину, емалі, опалу, непро­зоро­го дентину, напівпрозорих кольо­рів, флуоресценції, мамелонів і ок­люзій

580

6 хв.

60

Так

930

1 хв.

 

 

Продовжуйте нарощування емалі на вже нанесені підси­лювач і дентин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зніміть реставрацію з моделі і побудуйте контактні точки з відповідними дентином та емаллю.

 

Примітка. Інтерстиціальне застосування підсилювача Matchmaker MC Enhancer підви­щує рівень хрому і змен­шує вірогідність того, що нанесена після нього емаль виглядатиме в рото­вій порожнині сірою.

 

Перенесіть реставрацію на стільниковий випалювальний лоток. Переконайтесь, що почат­кова температура і в ціло­му про­грама випалювання задані правильно, а також в то­му, що температура муфеля не перевищує початкову температуру випалювання, вказану нижче.

 

 

 

 

 

 

 

Закінчіть інтерстиціальну та інцизальну надбудову емал­лю, давши допуск на усадку під час випалення.

 

Міжзубний простір моста повинен мати чітку форму або бути відділений гострим лезом до опаку.

 

Поверхня реставрації після випалювання повинна бути текстурованою і мати легкий глянець.

 

Підказка. Будьте уважні, щоб не допустити недовипа­лен­ня під час першого випалю­вання дентину.

 

 

Перше випалювання матеріалів Matchmaker MC: підсилювача, дентину та емалі (2)

 

 

 

 

Початкова т-ра

Мін. час висихання

Зростання

т-ри (°С/хв.)

Вакуумна обробка

Найвища

т-ра (°С)

Час утри­мання без вакууму

Перше випалювання посилювача, дентину, емалі, опалу, непро­зоро­го дентину, напівпрозорих кольо­рів, флуоресценції, мамелонів і ок­люзій

580

6 хв.

60

Так

920

1 хв.

 

 

Поверхня реставрації після першого випалювання повин­на виглядати текстурованою з легким глянцем (див. фото нав­проти). Абразивами К + М Green чи лабораторними ал­мазами від компанії Schottalander зачистіть реставра­цію до потрібної форми. Якщо поверхня потребує неве­ли­ких додаткових нане­сеннь чи корек­цій, її слід злегка проґрун­тувати і ре­тельно прочистити па­ро­очисником або ультразвуковим  очищувачем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З огляду на те, що керамічні маси Matchmaker МС дають невеликі втрати на усадку після випалювання, додатко­вих нанесень на цій стадії повинно бути мінімум.

 

Підказки. Набір Matchmaker МС пропонує три види рідини для дентину:

1.        Рідина Matchmaker МС Dentine Liquid призна­чена для використання при застосуванні тех.­ніки конденсування.

2.        Рідина Matchmaker МС Dentine Plus показала чудові моделюючі властивості.

3.        Рідина Matchmaker МС Modeling Liquid при­значена для використання у випадках, коли суттєво необхідним є більший час висихання.

 

Щоб запобігти пересиханню, порошкові маси під час на­рощування слід тримати зволо­женими. Пересихаючий під час використання матеріал, що міститься на скляній плитці чи у змішувальній тарілочці слід зволожувати не дентиновою ріди­ною, а дистильованою водою.

 

 

Поверхня після випалювання  повинна мати легкий гля­нець, бути гладкою, потрібної фор­ми, готовою до оста­точного припасування і перевірки.

 

 

Друге випалювання матеріалів Matchmaker MC: підсилювача, дентину та емалі

 

 

 

Випалювання глазурі без порошкової глазурі

 

Проведіть остаточне припасування і характеризуйте по­верхню нанесенням Matchmaker Living Stains.

 

Примітка. Якщо після глазурування потрібна більш глад­ка поверхня, тоді її перед завершальним глазуру­ван­ням також потрібно відшліфувати тонкими абрази­ва­ми чи гумками.

 

Після цього ретельно очистіть виріб паро­очисником чи ультразвуковим  очищувачем.

 

Поставте виріб у піч і випалюйте без вакууму згідно ци­клу, наведеного нижче у таблиці. Збільшуйте найвищу температуру, коли потрібна вища глазурованість, і нав­паки.

 

Випалювання глазурі з порошковою глазур‘ю

 

Підготуйте коронку чи міст так, як це робилося перед ви­палюванням глазурі без порош­кової глазурі.

 

Розве­діть порошкову глазур Matchmaker MC Glaze ріди­ною для розведення глазурі і фарби Glaze & Stain Liquid до тонкої вершкової консистенції і нанесіть на поверхню якомога тоншим шаром. Будь-який надлишок видаліть щіточкою.

 

Нанесення кольорів на поверхню з допомогою Matchmaker Living Stains

 

Для розфарбовування поверхні розведіть матеріал  Match­­maker Living Stains рідиною для розведення гла­зурі і фарби Glaze & Stain Liquid. Флуоресцентні барв­ни­ки ідеально підга­ня­ються під хром і повторюють вигляд і флуоресценцію натурального зуба.

 

Нанесення кольорів на поверхню з допомогою Matchmaker Classic Stains

 

Ці барвники розроблені спеціально для відтворення ефекту «повсякденного стилю» рото­вої порожнини від вживання їжі, вина тощо. Вони мають глибший кольори і лягають на поверхню без флуоресценції.

 

Застереження. При фарбуванні з внутрішнього боку використовуйте лише матеріал Matchma­ker Living Stains, який потрібно розвести звичайною рідиною для побудови ден­тину, але ніколи – з рідиною Glaze & Stain Liquid.

 

Підказка. Невеликі корекції чи додаткові нанесення на ста­дії глазурування проводяться шляхом розведення 20% порошкової глазурі Glaze Powder з відповідними по­рош­ко­вими масами ден­тину чи емалі, або низько-плав­кою порце­ляною Matchmaker LF Low Fusing Porcelain.

 

Після додаткових нанесень застосуйте вібратор, зали­шив­ши поверхню вологою. Випалюй­те, як вказано вище.

 

 

 

 

Початкова т-ра

Мін. час висихання

Зростання

т-ри (°С/хв.)

Вакуумна обробка

Найвища

т-ра (°С)

Час утри­мання без вакууму

Глазур без порошкової глазурі

580

6 хв.

60

Ні

930 - 940

1 – 2 хв.

Глазур з порошковою глазур’ю

580

6 хв.

60

Ні

920

1 – 2 хв.

 

 

 

Барвники Matchmaker Living Stains

 

Відтінок

Код

Відтінок

Код

Білий

616-01

Сірий

616-08

Жовтий

616-02

Червоно-коричневий

616-09

Персиковий

616-03

Чорний

616-10

Помаранчево-коричневий

616-04

A

616-А

Темно-коричневий

616-05

B

616-В

Рожевий

616-06

C

616-C

Голубий

616-07

D

616-D

 

 

Випалювання глазурі і барвників

 

 

 

Matchmaker MC: Професіональна палітра кераміста

 

 

Повна палітра кольорів в допомогу керамісту покликана замінити будь-який відтінок кольору справжнього зуба

 

 

 

 

Наявні відтінки кольорів у професіональному наборі

Matchmaker MC Master Ceramist

Кількість пробників

Відтінки опалового кольору

5

Відтінки напівпрозорих кольорів / Флуоресцентних нейтральних

8

Відтінки кольорів непрозорого дентину

7

Відтінки кольорів професіональних порошкових мас і кольорів ясен

14

Відтінки кольорів оклюзії

5

Відтінки кольорів мамелонів

5

 

Наявні відтінки кольорів у професіональному наборі

Matchmaker MC Master Ceramist

Кількість пробників

Відтінки опалового кольору

5

Відтінки напівпрозорих кольорів / Флуоресцентних нейтральних

8

Відтінки кольорів непрозорого дентину

7

Відтінки кольорів професіональних порошкових мас і кольорів ясен

14

Відтінки кольорів оклюзії

5

Відтінки кольорів мамелонів

5

 

 

На відміну від набору базових кольорів, які стосуються за­міщення кольору зуба в ці­ло­му, по­рошкові маси з набору професіональної палітри Matchmaker MC Master Ceramist Kit за­мі­щу­ють кольори на специфічних і малих ділянках зуба.

 

«Пробник» відтінку, таким чином, повинен бути достатньо невеликим, щоб не перекрива­ти зуб, щоб його можна було близько піднести до зуба, і щоб, коли це потрібно, можна було легко переглянути весь набір подібних кольорів вздовж набору.

 

 

 

 

 

 

«Пробники» легко виймаються з комірок і, хоча й подані  блоками, їх можна розташо­вува­ти як завгодно.

 

Холдери легко з‘єднуються у блоки з п‘яти «пробників», і так само легко роз‘єднуються.

 

Стоматолог і лабораторія можуть визначитися з комбіна­цією кольорів, з якою працювати­муть або постійно, або у кожному окремому випадку. Обрана комбінація, якщо по­трібно,  може бути лише частиною всього наявного діапа­зону кольорів.

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пробник» легко підноситься до зуба під час написання рецепту.

 

 

Примірочні набори Matchmaker Shade Guides

 

 

 

Опалові емалі

Matchmaker MC Opal Enamels

Початкова т-ра

Мін. час висихання

Зростання

т-ри (°С/хв.)

Вакуумна обробка

Найвища

т-ра (°С)

Час утри­мання без вакууму

Перше випалювання посилювача, дентину, емалі, опалу, непро­зоро­го дентину, напівпрозорих кольо­рів, флуоресценції, мамелонів і ок­люзій

580

6 хв.

60

Так

930

1 хв.

 

 

Опалесценція частіше є більш вираженою у молодих паці­єнтів і спостерігається на ділянці різцевого краю.

 

При відбиванні від неї світла коронка має голубий/білий колір.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При прохідному світлі коронка має помаранчевий колір.

 

Опалесценція надає коронці природного вигляду і краси.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опалові порошкові маси Matchmaker MC Opal Powders дають керамісту можливість зробити коронку гарнішою.

 

Опалесценція підтримується після численних випалювань і показує значну стабільність.

 

Коли лабораторний працівник не бачать пацієнта і не може судити про потрібний у його випадку рівень опалесценції, йому варто використовувати опалові емалі Matchmaker MC Opal Enamels OL7, OL8, OL9 та OL10.

 

Нанесіть опалову емаль як це робиться для звичайної емалі при першому нарощуванні дентину. Випалюйте разом із дентином, застосовуючи той самий випалювальний цикл.

 

 

Надання коронці ефекту опалесценції за допомогою опалових емалей Matchmaker MC Opal Enamels

 

 

 

Опалові кольори

Matchmaker MC Opal Colors

Початкова т-ра

Мін. час висихання

Зростання

т-ри (°С/хв.)

Вакуумна обробка

Найвища

т-ра (°С)

Час утри­мання без вакууму

Перше випалювання посилювача, дентину, емалі, опалу, непро­зоро­го дентину, напівпрозорих кольо­рів, флуоресценції, мамелонів і ок­люзій

580

6 хв.

60

Так

930

1 хв.

 

 

Застосування вказаної техніки принесе найкращий резуль­тат у разі, коли лабораторний працівник бачитиме пацієн­та і зможуе судити про рівень опалесценції прилеглих зу­бів у ротовій порожнині.

 

Набір Matchmaker MC пропонує п‘ять опалових відтінків – голубий, білий, помаранчевий, нейтральний і напівпро­зо­рий.

 

Розведіть як звичайно обраний відтінок рідиною для ден­тину Dentine Liquid. Порошкові маси наносяться на підне­бінну/язикову, але ніколи на губну поверхню.

 

 

 

 

 

 

 

 

Після першого нарощення дентину зріжте його частину як звичайно, залишивши додатко­ве місце на піднебінній/язи­ковій ділянці.

 

Нанесіть обраний вами відтінок опалової порошкової маси Matchmaker MC Opal Powder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поверх опалової порошкової маси нанесіть емаль. В за­леж­ності від бажаного рівня опалесценції застосовуйте або емалі Matchmaker MC Enamels, або емалі з відтінком опалового блиску Matchmaker MC Lustre Enamels.

 

Підказка. Опалові кольори Matchmaker MC Opal Colors да­ють ефект справжнього гар­ного зуба. Майте, проте, на увазі, що надлишок опалесценції може призвести до того, що коронка на моделі виглядатиме чудово, а в рото­вій по­рожнині буде сірою.

 

 

Надання коронці ефекту опалесценції у області піднебіння за допомогою

опалових кольорів Matchmaker MC Opal Colors

 

 

Напівпрозорі кольори

Matchmaker MC Color Translucents

Початкова т-ра

Мін. час висихання

Зростання

т-ри (°С/хв.)

Вакуумна обробка

Найвища

т-ра (°С)

Час утри­мання без вакууму

Перше випалювання посилювача, дентину, емалі, опалу, непро­зоро­го дентину, напівпрозорих кольо­рів, флуоресценції, мамелонів і ок­люзій

580

6 хв.

60

Так

930

1 хв.

 

 

Природні зуби мають м‘які витончені кольори. Їхню напів­прозорість можемо бачити не лише у області різцевого краю, а й у пришийній області.

 

Кольори природних зубів відтворюють за допомогою на­півпрозорих порошкових мас Matchma­ker MC Color Trans­lucent.

 

Ефект від їхнього застосування настає після нанесення по­ряд із додатковими кольорами – див. діаграму навпроти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нанесіть на поверхню напівпрозору порошкову масу Match­ma­ker MC Color Translucent, застосу­вавши техніку латерального сегментального нарощування. Найчастіше викори­сто­вують порошкові маси СТ1 Blue (голубого), СТ2 White (білого), СТ4 Yellow (жовтого) і СТ5 Orange (по­ма­ранчевого) ко­льорів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поверх порошкової маси нанесіть як звичайно емаль Match­maker MC Enamels, чи змішай­те її у пропорції 50 на 50 з масою нейтрального кольору Matchmaker MC Neutral. Коронка в результаті цих дій набуде гармонійних відтінків природного зуба.

 

 

Побудова на коронці напівпрозорих кольорів

 

 

 

Посилення флуоресценції на ділянках поверхні з обмеженим простором – забезпечення естетики живого вигляду зубів

 

Природні зуби змінюють свій вигляд у залежності від сві­тла, що на них падає. Під ультра­фіолетовим світлом рі­вень флуоресценції у різних людей може суттєво різни­тись. Флуо­ресценція – ефект, який важко відтворити, особ­ливо на ділянках, де простір для нанесення обме­же­ний.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропоновані порошкові маси Matchmaker MC Fluorescent Neutral є унікальними високо-флуоресцент­ними масами. Розведіть одну частину (20%) маси Matchmaker MC Fluo­rescent Neutral з чотирма частинами доречного до випадку порошкового підсилювача Matchmaker Enhancer Powder і нанесіть тонким шаром поверх опаку перед нарощуван­ням дентину. На ділянках, де місця зовсім обмаль, завер­шіть облицювання коронки нарощенням підсилю­­вача на місці дентину. Змінюйте пропорцію матеріалу Matchma­ker MC Fluorescent Neutral в залежності від рівня флуо­рес­ценції натурального зуба з обох боків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результатом повинна стати повна імітація справжнього зуба.

 

 

Посилення флуоресценції за допомогою порошкової маси Matchmaker MC Fluorescent Neutral

 

 

 

Маскування силуету різцевого краю коронки

 

Щоб замаскувати різцевий край, нанесіть на опак тон­кий шар 20% матеріалу Matchmaker MC Fluorescent Neut­­ral, роз­веденого 80% підсилювачем Matchmaker МС Enhancer дореч­но­го до випадку відтінку, покриваючи тонкими нерівномірними мазками різ­цевий край корон­ки.

 

Після цього нанесіть дентин і емаль як звичайно.

 

Гострий обрис різцевого краю тепер приховано.

 

 

 

 

 

 

Імітація переходів флуоресценції на коронці

 

Ви завжди будете у виграші, коли занотуєте відтінки зу­бів пацієнта при різному освітлен­ні, наприклад, відтінки при денному світлі, при світлі флуоресцентної лампи, при світлі лампи змінних кольорів тощо.

 

Занотуйте при світлі ультрафіолетової лампи ділянки зу­бів з більшою флуоресценцією.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На дентин на відповідних ділянках нанесіть тонкий шар суміші 10% матеріалу Matchma­ker MC Fluorescent Neut­ral і 90% Matchmaker МС Dentine потрібного відтінку. На завер­шення нарощування нанесіть тонкий шар відповідної емалі.

 

Примітка. Видимий ефект нанесення матеріалу Match­maker MC Fluorescent Neutral дуже сильний, тому ніко­ли не використовуйте його сам по собі, а лише у суміші або з дентином, або з підсилювачем.

 

 

Інші застосування порошкової маси Matchmaker MC Fluorescent Neutral

 

 

 

Мамелони

Matchmaker MC Mamelons

Початкова т-ра

Мін. час висихання

Зростання

т-ри (°С/хв.)

Вакуумна обробка

Найвища

т-ра (°С)

Час утри­мання без вакууму

Перше випалювання посилювача, дентину, емалі, опалу, непро­зоро­го дентину, напівпрозорих кольо­рів, флуоресценції, мамелонів і ок­люзій

580

6 хв.

60

Так

930

1 хв.

 

 

Мамелони є природними утвореннями зуба, а коли вбу­довані в коронку – виконують роль розсіювачів світла, що проходить крізь неї, надаючи, таким чином, коронці природного вигляду. Відтінки мамелонів Matchmaker MC ячмінного кольору (M1 Barley), вівсяного кольору (M2 Oat), кукурудзяного кольору (M3 Corn), житнього кольору (M4 Rye) і маїсового ко­льо­ру (M5 Maize) можна відтворити у ротовій порожнині скориставшись Картою відтін­ків Matchmaker MC Shade Guide.

 

Кольори мамелонів можна також для зручності розмісти­ти у поздовжніх боксах.

 

 

 

 

 

 

 

При першому нарощуванні дентину, зріжте його частину і нанесіть на вершину рестав­ра­ції мамелони, як показано на фото навпроти.

 

Кольори мамелонів:

 

M1 Barley                              застосовуйте разом з А1, В1, В2

M2 Oat                                   застосовуйте разом з В3, В4, С1, С2, С3, С4, D4

M3 Corn                  застосовуйте разом з A3.5

M4 Rye                   застосовуйте разом з A2, A3, D2

M5 Maize                                застосовуйте разом з A4, D3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покрийте вершину побудови емаллю як звичайно і випа­люйте разом із першим випа­лен­ням дентину.

 

 

Побудова мамелонів

 

 

 

Оклюзії

Matchmaker MC Occlusals

Початкова т-ра

Мін. час висихання

Зростання

т-ри (°С/хв.)

Вакуумна обробка

Найвища

т-ра (°С)

Час утри­мання без вакууму

Перше випалювання посилювача, дентину, емалі, опалу, непро­зоро­го дентину, напівпрозорих кольо­рів, флуоресценції, мамелонів і ок­люзій

580

6 хв.

60

Так

930

1 хв.

 

 

Штучно створені оклюзійні столи і природні виступи на­дають коронці більш натураль­но­го вигляду і віта­ють­ся пацієнтами як такі, що змушують реставрацію вигля­дати життвою і сповненою енергії.

 

Матеріал Matchmaker MC Occlusals забезпечує побудо­ву всіх вка­заних ефектів.

 

Побудуйте дентин для першого нанесення як звичайно і замістіть його на оклюзійній поверхні шаром матеріалу Matchmaker MC Occlusal OC3 Honey (медового відтін­ку), OC4 Amber (бурштинового) чи OC5 Caramel (кара­мельного). Продовжуйте побудову оклюзій­ної поверхні дентином та емаллю.

 

 

 

 

 

 

Кольори оклюзій та виступів обираються по Карті від­тінків Matchmaker MC Shade Guide.

 

В залежності від кольору виступу в ротовій порожнині, при побудові штучних виступів використовуйте або ма­теріал OC1 Ice Cap (льодяна шапка), або OC2 Snow Cap (снігова шапка).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На завершення нанесіть емаль і випалюйте як при пер­шому випаленні дентину.

 

Підказка. Глибина кольору визначатиметься кількістю застосованої порошкової маси Matchmaker MC Occlusal і товщиною дентину поверх неї. Для відтворення силь­нішого кольору застосовуйте більше матеріалу Match­maker MC Occlusal і менше дентину.

 

 

Побудова оклюзійних столів і природних виступів

 

 

 

Емалі

Matchmaker MC Enamels

Початкова т-ра

Мін. час висихання

Зростання

т-ри (°С/хв.)

Вакуумна обробка

Найвища

т-ра (°С)

Час утри­мання без вакууму

Перше випалювання посилювача, дентину, емалі, опалу, непро­зоро­го дентину, напівпрозорих кольо­рів, флуоресценції, мамелонів і ок­люзій

580

6 хв.

60

Так

930

1 хв.

 

 

Частина натурального зуба часом може приймати фор­му, яку називають «прозорим вік­ном». Щоб штучно від­творити таку форму, Matchmaker MC пропонує три види порошко­вих емалей.

 

В залежності від ступеню прозорості вікна натураль­но­го зуба, його штучно створюють за допомогою емале­вих барвників Matchmaker Ultra Clear (ультра-світлого відтінку), Clear (світлого) та Neutral (нейтрального).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Після завершення побудови звичайним способом пер­шого шару дентину зріжте дентин та емаль з ділянок, де плануєте побудувати вікно. Нанесіть емаль того барвника, який най­більше від­повідає прозорості вікна справжнього зуба.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побудоване вікно в результаті повинно мати природ­ний вигляд.

 

 

Побудова прозорого вікна

 

 

 

 

Початкова т-ра

Мін. час висихання

Зростання

т-ри (°С/хв.)

Вакуумна обробка

Найвища

т-ра (°С)

Час утри­мання без вакууму

Перше випалювання посилювача, дентину, емалі, опалу, непро­зоро­го дентину, напівпрозорих кольо­рів, флуоресценції, мамелонів і ок­люзій

580

6 хв.

60

Так

930

1 хв.

 

 

Точки декальцинації, як правило, знаходяться на по­верхні чи біля неї. Незважаючи на те, що вони міс­тять­ся будь-де у третинній частині різцевого краю, їх зазвичай будують біля краю по­верхні.

 

Перше випалення дентину будуйте як звичайно, вклю­чаючи нанесення емалі.

 

Коли нане­сення шарів завершено, зріжте в потріб­но­му місці на поверхня невеличку ділянку.

 

Викладіть порошкову масу модифікатора білого ко­льору Matchmaker MC Master Modifier MM1 White у утворене заглиблення і покрийте емаллю.

 

 

 

 

 

Створена точка декальцинації виглядає природною і порушує правильність форм коронки.

 

Примітка. Ефект від створеної точки може дуже різнитися у ротових порожнинах різних пацієнтів, які віддаватимуть перевагу скоріше ледь помітному штучному дефекту, ніж видимому.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підказки. Для зменшення видимого ефекту від точок декальцинації використовуйте або матеріал Match­maker MC Occlusal Colors OC1 Ice Cap (льодяна шап­ка) або OC2 Snow Cap (снігова шапка). Як альтер­натива - модифікатор білого кольору Matchmaker MC Master Modifier MM1 White у пропорції 50 на 50 з матеріалом ММ0 Neutral.

 

Для створення більш натурального ефекту прослід­ку­йте, щоб краї були нерівними.

 

 

Побудова точок декальцинації

 

 

 

 

Початкова т-ра

Мін. час висихання

Зростання

т-ри (°С/хв.)

Вакуумна обробка

Найвища

т-ра (°С)

Час утри­мання без вакууму

Перше випалювання посилювача, дентину, емалі, опалу, непро­зоро­го дентину, напівпрозорих кольо­рів, флуоресценції, мамелонів і ок­люзій

580

6 хв.

60

Так

930

1 хв.

 

 

Природні зуби часто демонструють ефект «гало» (нім­бу) навкруг різцевого краю у місці, де різцева емаль має обрамлення трохи густішого і менш напівпрозорого кольору.

 

Щоб відновити такий ефект на керамічній реставрації, вибудуйте  коронку до повного контуру як звичайно, після чого зріжте палатальну/інцизальну ділянку, як показано на фото.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підберіть колір дентину чи підсилювача, схожий з ко­льором «гало» і розведіть до верш­кової консистенції відповідною рідиною. Нанесіть матеріал на різцеву ді­лянку у палаталь­­ному аспекті побудови, як показано на фото.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріал, що утворив «гало», покрийте тонким ша­ром тієї ж емалі Matchmaker MC Enamel, що й при нарощуванні.

 

Підказки. Якщо при побудові «гало» пацієнт відсут­ній, використовуйте підсилювач Matchmaker MC Enhancer B1, який підходить до більшості подібних випадків.

 

Не робіть «гало» надто заглибленим, оскільки на природних зубах цей ефект виглядає дуже гарно.

 

 

Побудова ефекту «гало»

 

 

 

Фізичні властивості

 

 

Т-ра склування, 4  випалення випалення

 

Стандартний матеріал Matchmaker MC

виготовлений у відповідності до стандарту

EN ISO 9693:2000

 

Хімічна розчинність матеріалу відповідає стандарту EN ISO 9693:2000

 

 

Коефіцієнт лінійного теплового розширення 25°С - 500°С

 

Друге випалювання опаку

 

Перше випалювання опаку

 

Т-ра склування, 2 випалення

 

Температурні режими випалювання

 

Фізичні властивості 1

 

 

Профіль поверхні, сканований електронним мікроскопом

 

Межа міцності на вигин згідно стандарту EN ISO 9693:2000

 

Дентин Matchmaker MC

 

Умовний дентин

 

Пропак

 

Порошковий опак

 

Розподіл розміру часток

 

Фізичні властивості 2

 

 

* Модель формувальної маси для паяння повинна бути якомога меншою. Обсушіть її у підігрівальній печі на протязі 10 – 20 хв. за температури 200°С, після чого перенесіть у піч для випалювання кераміки, щоб завершити паяльний цикл, і охолоджуйте реставрацію відповідно до використовуваного сплаву.

 

Вказані температури отримані при роботі з точно відкаліброваною муфельною піччю. Температури у кожній окре­мій печі, як і умови кожної окремої роботи, можуть різнитись. Якщо у печі раніше оброблялись мета­леві сплави, піч потрібно прочистити. Струшуйте флакони з порошком перед використанням.

 

Важливо переконатись, що кераміка випалюється за точних температур у правильно від­каліброваних печах згідно інструкцій виробника. Ось деякі корисні поради користувачеві:

 

1.        Калібрування по сріблу забезпечить візуальне спостереження температури випалення у 961°С. У багатьох печах, проте, температури нижче вказаної, можуть бути неточними.

2.        Підлаштуйте найвищу температуру випалення так, щоб візуальний вигляд випале­ної кераміки збігався з тим, що вказаний в інструкції, тобто, правильно випалений перший опаковий шар повинен мати легкий глянець. Підлаштування у тих самих пропорціях повинні бути застосовані й до всіх інших циклів випалювання.

3.        Для того, щоб досягти вищеописаного вигляду при роботі з недорогоцінними сплавами, часто необхідно підвищувати найвищу температуру першого випалення опаку мінімум на 20°С. Друге випалювання при роботі з дорогоцінними сплавами потрібно проводити за звичайної температури.

4.        Працюйте з найчастіше використовуваним лотком; стільникові лотки і пінцети від Schottlander поглинають менше тепла і рекомендовані до роботи з усіма керамічни­ми коронками.

5.        Завжди калібруйте піч разом із лотком.

 

 

Огляд інструкцій з випалювання матеріалів Matchmaker MC та Propaque

 

 

Кераміка Matchmaker PRESS to Zr є аморфною скло/лейцитовим матеріалом, розробленим для облицювання цирконієвих каркасів методом напресування. Розроблено два види напів­про­зорих пеллет, щоб, залежно від клінічних вимог, застосовувати або техніку повного нане­сення Full Layering, або техніку напресування і забарвлення Press & Stain. Найвищий есте­тичний результат досягається у поєднанні з порцеляною Zr Layering Porcelain і флуо­рес­центними барвниками CTE Fluorescent Stains.

 

 

Кераміка для цирконієвих каркасів Matchmaker Zr спеціальним чином розроблена для обли­цю­вання цирконієвих мостів і коронок. Коефіцієнт розширення, відтінки, світлові властивості ма­те­ріалу підібрані таким чином, щоб облицювання всього спектру подібних каркасів дало непере­вершений результат. Дентин випалюється за температури 810 °С, показуючи при цьому визнач­ну життєстійкість і точність відтворення кольорів у гамі від А1  до D4, та у новоствореній палітрі відтінків білизн НА0, НВ0 та НВ00.

 

 

Кераміка Matchmaker ALX є вінірувальною без-лейцитовою керамікою, спеціально роз­роб­ле­ною для зчеплення з коронками на основі оксиду алюмінію. Дентин випалюється за темпера­ту­ри 980°С, показуючи при цьому визначну життєстій­кість і точ­ність відтво­рення кольорів у діа­па­зоні від А1  до D4, та у новоствореній палітрі відтінків білиз­н НА0, НВ0 та НВ00.

 

 

Низькоплавка кераміка Matchmaker LF розроблена для облицювання металокерамічних мостів і коронок, а також як вінірувальна кераміка, яку накладають поверх кераміки Matc­hmaker Press на осердя, вкладки, накладки Inlay/Onlay і вініри. Кераміка Matchmaker LF сумісна з усіма стан­дартними сплавами, а її спеціальна лейци­то­ва і скля­на матриця забез­печує міц­ність, що перевищує вимоги стандарту EN ISO 9693. На відміну від традиційної поле­шпа­тової порце­ля­ни, ця особлива матриця є менш абразив­ною.

 

 

Керамічна система Matchmaker Pressable розроблена і призначена для облицювання коро­нок всіма ви­да­ми керамік шляхом напресування, так само, як і вкладками, накладками Inlay/Onlay і вінірами. Її спеціальна лейцитова і скля­на матриця забезпечує міцність, що перевищує вимоги стандарту EN ISO 6872, а оп­тичні властивості зливають її воєдино з кольорами натурального зуба. У системі Matchma­ker Pressable створено багато додаткових продуктів, які  допоможуть як стоматологу, так і техніку раз за разом досягати чудових естетичних результатів.

 

 

 

До стор. 2:

 

ВІДТІНКИ

Коди відтінків від НА0 до D4

 

Опакова паста Propaque

 

блоссом (колір цвітіння)

бузковий

кемел

кавовоий

Найвживаніші відтінки плеча

 

 

S31 нейтральний

S35 нейтральний опаковий

Підсилювач

 

 

 

 

 

Т-дентин

 

 

 

 

 

Т-емаль

 

нейтральний

світлий

ультра-світлий

 

 

 

ВІДТІНКИ

Коди відтінків від НА0 до D4

 

Опакова паста Propaque

 

блоссом (колір цвітіння)

бузковий

кемел

кавовоий

Порошковий опак

 

сірий

рожевий

жовтий

коричневий

фіолетовий

Весь діапазон відтінків плеча

 

напівпрозорий

кольору слонової кістки

жовтий

помаранчевий

коричневий

опаковий

Підсилювачі

 

 

 

 

 

 

Стандартні дентини

 

 

 

 

 

Опакові дентини

 

 

 

 

 

Емалі

 

нейтральний

світлий

ультра-світлий

 

Опалові емалі

 

голубий

помаранчевий

білий

нейтральний

напівпрозорий

 

Напівпрозорі  кольори

СТ1 голубий

СТ2 білий

СТ3 червоний

СТ4 жовтий

СТ5 помаранчевий

СТ6 зелений

СТ7 сірий

 

Флуоресценція

FN флуоресцентний нейтральний (для більшої флуоресценції змішується з дентином чи емаллю)

Мамелони

М1 ячмінний

М2 вівсяний

М3 кукурудзяний

М4 житній

М5 маїсовий

 

 

 

Оклюзії

ОС1 льодяна шапка

ОС2 снігова шапка

ОС3 медовий

ОС4 бурштиновий

ОС5 карамельний

 

 

 

Опакові дентини

OD31 світло-коричневий

OD32 жовто-коричневий

OD33 червоно-коричневий

OD34

кольору слонової кістки

OD35 червоно-жовтий

OD36 коричнево-сірий

OD37 жовто-сірий

 

Професіональні модифікатори

ММ0 нейтральний

ММ1 білий

ММ2 жовтий

ММ3 інтенсивний жовтий

ММ4 світло-коричневий

ММ5 темно-коричневий

ММ6 рожевий

ММ7 голубий

ММ8 зелений

ММ9 сірий

ММ11 фіолетовий

Професіональні для відтворення кольору ясен

MG1

MG2

MG3

 

 

 

 

 

Порошкова глазур

 

 

 

 

 

 

 

 

Проміжна коронка

 

 

 

 

 

 

 

 

Рідини

Для опаку

Для плеча

Для дентину

Для дентину плюс

Моделююча

Для підсилювача

Для глазурі

 

Фарби

1 біла

2 жовта

3 персикова

4 помаранчево-коричнева

5 темно-коричнева

6 рожева

7

8 голуба

9 червоно-коричнева

10 чорна

А

В

С

D

 

 

 

 

 

 

 

 

До стор. 37 – Огляд інструкцій з випалювання

 

 

Початкова т-ра

Мін. час висихання

Зростання т-ри (°С/хв.)

Вакуумна обробка

Найвища т-ра (°С)

Час утри­мання без вакууму

Вигляд

Оксидування

Див. інструкції виробника сплаву

Проміжна коронка

550

6 хв.

80

Так

980

1 хв.

 

Перше випалювання пропаку

550

8 хв.

80

Так

980

1хв.

Легкий глянець

Друге випалювання пропаку

550

8 хв.

80

Так

960

1 хв.

Текстурований, легкий глянець

Перше випалювання порошкового опаку

580

2 хв.

80

Так

980

1 хв.

Текстурований, легкий глянець

Друге випалювання порошкового опаку

580

4 хв.

80

Так

950

1 хв.

Текстурований, легкий глянець

Перше випалювання плеча

600

2 хв.

80

Так

950

1 хв.

Легкий глянець

Друге випалювання плеча

600

4 хв.

80

Так

940

1 хв.

Легкий глянець

Перше випалювання підсилювача, емалі тощо

580

6 хв.

60

Так

930

1 хв.

Текстурований, легкий глянець

Друге випалювання підсилювача, емалі тощо

580

6 хв.

60

Так

930

1 хв.

Легкий глянець

Глазурування порошковою глазур‘ю

580

6 хв.

60

Ні

920

1 - 2 хв.

Глазур

Глазурування без порошкової глазурі

580

6 хв.

60

Ні

930 – 940 

1 - 2 хв.

Глазур, залежно від вимог

* Пост-керамічне паяння

600

2 хв.

60

-

830

-