Інструкція користувача

 

Нагорода королеви за підприємливість

2004 р.

 

Чудові відтінки вперше і завжди

 

 

Керамічна система для облицювання коронок напресуванням

 

 

 

Кераміка Matchmaker Press розроблена з метою забезпечення команди лікаря і техніка можливістю створювати корон­ки, вкладки, накладки і вініри, облицьова­ні всіма видами кераміки. Її спеціальна лей­цитова і скля­на матриця забезпе­чує міцність, що перевищує вимоги стандарту EN ISO 6872, а оп­тичні властивості зливають її воєдино з кольорами натурального зуба. Ця особлива матриця, крім усього, менш абразивна по відно­шенню до протилежних зубів, ніж у випадку з традиційною формулою порцеляни на основі польового шпату.

 

Matchmaker Pressable Ceramic робить можливим її розфарбування стандартними відтінками, і розроблена також таким чином, щоб бути оперативною і простою у використанні, що є безумовною перевагою за постійної зайнятості зубо­тех­нічної лабораторії. Зважаючи ж на те, що система розроблялась у поєднанні з низько-плавкою керамікою Matchmaker LF Low Fusing Cera­mic і керамікою живих кольорів Matchmaker Living Stains, діапазон вибору клі­нічних і естетичних характеристик стає практично безмежним.

 

У системі Matchma­ker Pressable створено багато додаткових виробів і матеріалів, які  до­поможуть як стоматологу, так і техніку звичним, рутинним шляхом раз за разом досягати чудових естетичних результатів. До спектру вказаних  виро­бів і матеріалів входять як ви­палювальні печі, так і спеціально розроблені барвники для куксового матеріалу, паку­валь­ний матеріал, кільця, пресувальні стержні тощо.

 

Діапазон відтінків

 

Діапазон відтінків пеллет Matchmaker Pressable забезпечує вимоги будь-якої клініч­ної ситуації. Вибір відтінків і обла­сті їх застосування представлені на стор. 4 і 5. Увесь діа­пазон відтінків можна застосовувати разом із опалесцентною емаллю, яка міститься у наборі для роботи з низько-плавкою керамікою Matchmaker LF.

 

 

 

Зміст

 

Підбір пеллет для застосовуваних технік                   4

 

Препарування зуба і підготовка штампика                6

 

Вощення під коронки і вкладки                                  7

 

Встановлення литників і підбір розміру пеллет           8

 

Пакування                                                                  9

 

Пресування, розпакування і фінішна обробка 10

 

Підготовка серцевини                                                11

 

Глазурування і фарбування                                        12

 

Фізичні властивості                                                    13

 

Програми пресування                                                15

 

 

 

Пеллети 2 г

 

Відтінок

Код

Відтінок

Код

А1

169-A1

В1

169-В1

А2

169-A2

В2

169-В2

А3

169-A3

В3

169-В3

А3.5

169-А3.5

В4

169-В4

А4

169-А4

С1

169-С1

 

Відтінок

Код

Відтінок

Код

С2

169-C2

D4

169-D4

С3

169-C3

HA0

169-HA0

С4

169-C4

HA00

169-HA00

D2

169-D2

HB0

169-HB0

D3

169-D3

HB00

169-HB00

 

 

(Позначення на малюнку: Opacious Dentine – опаковий дентин; Neutral or Clear Enamel –емаль нейтрального чи світлого кольору; Dentine – дентин; Enamel – емаль; Matchmaker PRESS – напресована кераміка)

 

 

Стандартні пеллети Matchmaker Pressable Standard містять більше хрому, їхня напів­про­зорість менш інтенсивна. Та­кі пеллети доцільніше використовувати при застосуванні тех­ні­ки повного нанесення, тобто, коли, приміром, зуб па­цієнта особливо темний, чи ре­став­рація потребує додаткового фарбування, щоб відповідати кольору прилеглого зу­ба. Ос­кіль­ки під емаль наноситься тонкий шар прозорої низько-плавкої кераміки Matchmaker LF Clear, реставрація набуває особ­ливої правдоподібності. Діапазон відтінків набору, до яко­го включені чотири відтінки голлі­вудської білизни, сумісний з усім діапазоном відтінків порцеляни Matchmaker LF Low Fusing.

 

 

Matchmaker Pressable – при застосуванні техніки повного нанесення на коронку

 

 

Пеллети 2 г

 

Відтінок

Код

Відтінок

Код

ТА1

169-TA1

ТС1

169-TC1

ТА2

169-TA2

ТС2

169-TC2

ТА3

169-TA3

TD2

169-TD2

ТВ1

169-TB1

THA0

169-THA0

ТВ2

169-TB2

THB0

169-THB0

ТВ3

169-TB3

THB000

169-TNB000

 

Пеллети 5 г

 

Відтінок

Код

Відтінок

Код

ТА1

569-TA1

ТС1

569-TC1

ТА2

569-TA2

ТС2

569-TC2

ТА3

569-TA3

TD2

569-TD2

ТВ1

569-TB1

THA0

569-THA0

ТВ2

569-TB2

THB0

569-THB0

ТВ3

569-TB3

THB000

569-TNB000

 

 

Напівпрозорі пеллети Matchmaker Pressable Translucent, за вибором, можна застосовувати при напресуванні на метал.

 

 

Напівпрозорі пеллети Matchmaker Pressable Translucent розроблені як для роботи із за­сто­суванням техніки напре­сування і забарв­лення, так і для роботи у більшості си­туацій, коли потрі­бно напресувати і фарбувати на стадії гла­зурування лише різцевий край. Вико­рис­то­вуйте у роботі й додані до набору кераміку Matchmaker LF Low Fusing Ceramic та барв­ни­ки Match­maker Living Stains. Діапазон відтінків включає три відтінки голлі­вудської білиз­ни і поста­ча­ється у стандартних пеллетах на 2 г і 5 г.

 

 

Matchmaker Pressable – при застосуванні техніки напресування і забарв­лення, і техніки роботи з простою коронкою

 

 

 

Пеллети 2 г

 

Відтінок

Код

Описання відтінку

V1

166-V1

Напівпрозорий

V2

166-V2

Нейтральний

V3

166-V3

Білуватий

 

 

Пеллети серії Matchmaker Pressable V розроблені для клінічних ситуацій, при яких задо­вільного результату не можна досягти використанням стандартних матеріалів. Відтінок V1, наприклад, дає ефект хамелеона, абсор­бу­ючи кольори зубів під ним. Інші два відтін­ки є базовими для використання у ситуаціях, коли стоматолог по­мітить незвичайний відтінок у ротовій по­рожнині пацієнта і намагатиметься відтворити його, застосувавши своє худо­ж­нє чуття ра­зом з використанням додаткових матеріалів з палітри порошків Matchmaker LF і барв­ників Match­maker Living Stains.

 

 

Matchmaker Pressable – для нанесення індивідуальних відтінків

 

 

Пеллети 2 г

 

Відтінок

Код

Оклюзійні реставрації, що відповідають відтінкам

ОТ1

168-ОТ1

А1, В1

ОТ2

168-ОТ2

С1, D2

ОТ3

168-ОТ3

А3., С2

ОТ4

168-ОТ4

Вкладки «відбілені зуби»

 

 

Пеллети серії Matchmaker Pressable ОТ мають більшу опаковість і розроблені для роботи з оклюзійними рестав­ра­ціями.  Як правило, на стадії глазурування потрібне лише зафарбо­ву­вання. У роботі використовуйте барв­ники Match­maker Living Stains. Про пел­лети і спо­соби нанесення дивіться нижче:

 

 

Matchmaker Pressable – для оклюзійних реставрацій з більшою опаковістю

 

 

Пеллети 2 г

 

Відтінок

Код

Вініри та вкладки, що відповідають відтінкам

ТТ1

167-ТТ1

А1, В2, С1

ТТ2

167-ТТ2

А2, А3, В2

ТТ3

167-ТТ3

А3.5, А4, В3, В4

ТТ4

167-ТТ4

С1, D2

 

 

Пеллети серії Matchmaker Pressable ТТ розроблені для вінірів та вкладок там, де в основ­но­му є потреба замінити емаль. Витончена пігментація пеллет дає змогу зменшити кіль­кість наступ­них циклів фарбувань. Як правило, на­пресування з фарбуванням на стадії глазурування потре­бує лише різцевий край. У багатьох ситуаціях відпресо­ва­ну до оста­точ­ної анато­міч­ної фор­ми коронку треба лише нафарбувати і глазурувати. У роботі використовуйте ке­ра­мі­ку Matchmaker LF Low Fusing Ceramic та барв­ники Match­maker Living Stains. Про пел­лети і способи нане­сен­ня дивіться нижче:

 

 

Matchmaker Pressable – для вінірів та вкладок

 

 

Препарування під коронки

 

Скіс різцевого краю повинен становити 1,5 – 2 мм, а губних і щічних стінок –1 – 1,5 мм. Підготуйте гли­боку добре відформовану фаску, або плече 90° з за­кругленими внутріш­ні­ми краями. Пре­парація не по­винна містити гострих країв, всі лінійні кути мусять бути за­кругленими з вільним місцем аксіально мін. 1 мм.

 

Препарування під вініли

 

Препаруйте зуб інцизально на 1,5 – 2 мм (мін. 1,0 мм), 0,7 мм – лабіально, і мін. 0,5 мм гінгівально. Краями препарації повинні бути глибокі фаски. Уникайте про­кладання порце­лянового емалевого стику у районі контакту з протилежними зубами.

 

Підказка. Після розрізу препарації, стоматолог по­винен обрати колір обрубка, скорис­тавшись для цього Картою відтінків Matchmaker Pressable для замі­щення кольору препа­рованих зубів.

 

Препарування під вкладки і накладки

 

Внутрішні стінки слід препарувати не паралельно, а звужувати в напрямку до поверхні оклюзії приблизно на 15°. Мінімальне зрізання оклюзії повинно стано­ви­ти мі­ні­мум 2 мм. При ящикоподібному препаруванні зуб мусить мати закруглені кути і краї. Край між пор­целяною і дентином не повинен контактувати з проти­лежними зубами, також слід уникати ут­ворення пір‘їс­тих країв.

 

Застереження. Уникайте при препаруванні утво­рен­ня гострих країв чи ребер.

 

Підготовка штампика

 

У лабораторії зішліфуйте всі передні кути і зніміть всі гострі лінійні кути. Якщо користу­єтесь олівцем, ізо­люйте проведену олівцем лінію затверджувачем штампика чи прозорим лаком так, щоб лінія не про­пала з поля зору після  вощення. Нанесіть один чи два шари барвника для штампика Matchmaker PRESS Die Color того відтінку, який ви раніше обрали при хі­рур­гії, залишивши проміжок в 1 мм від краю препарації, і дайте добре висохнути пе­ред вощенням. Для вощення використайте беззольний віск Matchmaker PRESS Ash Free Carving Wax, який спеціально розроблений для пресованої кераміки і випалюється без за­лишку. Не застосовуйте клейкий віск.

 

 

Препарування зуба

 

 

 

Застосувавши одну з двох нижченаведених технік, про­вощіть препарацію так, щоб надати порцеляні товщини по всій окружності, як показано на малюнках справа.

 

Використовуйте коричневий беззольний віск Match­ma­ker PRESS Ash Free Wax Cervical Brown навкруг при­шийного краю, і віск кольору слонової кістки Ivory – для решти вощення. Щоб полегшити перевірку рівності товщини нанесеного воску, перед нанесенням воску Ivory провощіть всю поверхню тонким шаром воску Cervical Brown.

 

Примітка. Сама підструктура (коронка перед обли­цю­ванням) повинна мати мінімальну товщину 0,8 мм, а сама товщина повинна бути якомога рівномірнішою.

 

Шаблон у процесі пресування не зазнає жодних змін у розмірах, а, отже, розміри зали­шаться тими ж, що й при вощенні.

 

Методи вощення

 

Метод 1: Реставрацію вощать до повної анатомічної фор­ми, після чого зішліфовують  із за­стосуванням від­повідних інструментів. Шаблон можна використо­вува­ти як діагностич­ну воскову модель.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод 2: Реставрацію вощать, залишаючи місце для на­несення на вершину низько-плавкої кераміки Match­ma­ker LF Low Fusing Ceramic. При застосуванні техніки облицювання ко­ронки чи вінірів Layering Crown Tech­nique, фінішно оброблену коронку вощать якнаймен­ше на 70% її поверхні – мін 0,8 мм для напресування (ця цифра може зменшитись до 0,6 мм після пресування і зачищення).

 

Примітка.  Товщина пресованої кераміки Matchmaker Pressable Ceramic  повинна ЗАВ­Ж­ДИ бути більшою, ніж товщина шару низько-плавкої кераміки Matchma­ker LF Low Fus­ing Ceramic, яка наноситься на поверх­ню, тобто, займати щонайменше 70% всієї тов­щини коронки.

 

 

Вощення під коронки і вкладки

 

 

 

 

 

Вага воску

Потрібна пеллета

Розмір кільця

До 0,6 г

1 х 2 г

200 г (100 г)

Від 0,6 до 1, 4 г

2 х 2 г

200 г

Від 1,4 до 1,7 г

1 х 5 г

300 г

Від 1,7 до 2,2 г

3 х 2 г

300 г

Від 2,2 до 2,6 г

1 х 5 г + 1 х 2 г

300 г

Від 2,6 до 3,0 г

2 х 5 г

300 г

 

 

Передні коронки і вініли

 

Восковий литник повинен мати 3 – 3,5 мм у діаметрі, бути 5 – 6 мм завдовжки і не звужу­ватись у напрямку до з‘єднання шаблона чи перед ним. Надійно прилийте шаблон вос­ком до формувальника тигля по центру так, щоб кут нахилу литника до цоколя складав приб­лизно 45°. Приєднання для передніх коронок повинно відбу­ватися на різцевому краї, для вінірів – в його третинній частині.

 

Мінімальна відстань між шаблонами і литниками по­винна складати 3 мм, між шаблоном і внутрішньою стінкою – 6 мм.

 

 

 

 

Задні коронки

 

Литник повинен приєднуватись до задніх коронок у їхній найтовщій частині, а саме, до щічної чи язикової частини під кутом 45° до оклюзійної поверхні.

 

Застереження. Для забезпечення успішного пресування матеріал мусить завжди пере­тікати з більш потов­щеної ділянки до більш тонкої, ніколи не повертаючись назад до більш товстої -  див. діагра­му навпроти. При­лаштовуйте або більше литників до потов­ще­них ді­ля­нок, або наро­щуйте товщину тонких і обрізуйте після  пресування. При викори­станні двох чи більше литників, відстань між ними не повинна бути меншою  за 3 мм.

 

Ніколи не змішуйте різні типи реставрації у одному кільці, наприклад, коронки і вініли, оскільки для до­сягнення точного розширення вам знадобиться різна концентрація паку­вальної рідини.

 

Для забезпечення повного вигоряння і правильного пресування через литникові канали завжди викори­сто­вуйте литникові стержні Matchmaker PRESS Sprue.

 

 

 

Підбір розміру пеллет

 

Зважте вощений шаблон разом із закріпленим литни­ком. Підберіть пеллети, як вказано в таблиці. Для заго­товок вагою 0,2 г або менше (невеликі вкладки, вініри тощо) можна ви­користовувати фантомний литник (лит­ник без прикріпленої реставрації) тієї ж висоти, що й одиниця литника.

 

 

Встановлення литників

 

 

 

Пакування з використанням пресувального кільця Matchmaker Pressing Ring

 

Розпиліть на вощений шаблон рідину для зняття по­верх­невої напруги Matchmaker PRESS Surface Tension Relief Liquid.і легенько здмухніть надлишок. Не вико­ристовуйте декомп­ресори поверхні або спреї, що зали­шають осад.

 

Для забезпечення кращих результатів використовуйте пресувальне кільце Matchmaker Pressing Ring на 200 г чи більше. Таке кільце забезпечить абсолютну плас­кість основи фор­ми, попередить виникнення тріщин у пакуванні та зніме необхідність використання стабілі­зуючого кільця. Литні одиниці повинні знаходитись на відстані щонайменше 6 мм від стінки кільця.

 

Заповніть кільце пакувальною масою для пресованої кераміки Matchmaker PRESS Invest­ment, трохи не дося­гаючи верхнього краю кільця.  Легким обертальним ру­хом вкрутіть нижній формувальник (пакування тро­хи проступить крізь отвір).

 

Після затвердіння пакувальної маси викрутіть основу формувальника і зніміть її. Легенько витисніть паку­вання з кільця Matchmaker PRESS Pressing Ring.

 

Пакування з паперовим конвертом і формувальником

 

Використовуючи паперовий конверт, зніміть з нього за­дню частину, а конверт приклейте до потрібної по­значки на кільці. Поставте кільце на формувальник ти­гля і вставте на місце стабілізуюче кільце. Заповніть стабілізуюче кільце пакувальною масою для пресо­ва­ної кераміки Matchmaker PRESS Invest­ment, трохи не досягаючи верхнього краю кільця. Зні­міть стабілі­зую­че кільце і легким обертальним рухом вкрутіть нижній формувальник (па­кування трохи проступить крізь от­вір).

 

Після затвердіння пакувальної маси зніміть фольгу. Обережно прокручуючи, зніміть ниж­ній формувальник і кільце. Розгладьте донну частину кільця гіпсовим ножем.

 

Примітки. Донна частина форми повинна бути абсо­лютно пласкою, так, щоб вона могла стояти у інжек­торній печі ідеально прямо.

 

Не зачищайте модель під водою. Дивіться вказівки до попереднього прогріву у інструк­ціях до пакування.

 

 

Пакування

 

 

 

Пресування

 

Виберіть одну чи більше пеллет потрібного вам відтінку з діапазону пеллет Matchmaker Pressable. Попередньо про­грійте пакувальну форму у вже прогрітій випалю­валь­ній печі, як вказано в інструкціях. Для досягнення кращих результатів користуйтесь однора­зовим пресу­вальним стержнем.

 

При використанні багаторазових стержнів слідкуйте, щоб вони були повністю очищеними і прогрівайте їх у випа­лювальній печі мін. 15 хв. перед пресуванням.

 

Пакувальну форму у печі поверніть так, щоб її відкритий кінець був спрямований вгору. Помістіть пеллету (-и) (коли їх більше одної, спочатку – меншу) і, коли це по­трібно, по­передньо прогрітий пресувальний стержень у пакувальне кільце, після чого подайте кіль­це у пресу­вальну піч, якщо цього вимагає випалювальний цикл. Дотримуйтесь інструкцій програмованого циклу, як наведено далі.

 

Не розігрівайте пеллети Matchmaker Pressable або одно­разові пресувальні стержні!

 

Знезаражуйте пресувальну піч перед використанням, а також кожний тиждень-два згідно циклу знезараження, представленого виробником печі.

 

 

 

 

 

Розпакування

 

Застереження. Після завершення пресування дайте формі охолонути до кімнатної температури. Ніколи не розпаковуйте, поки форма всередині ще тепла.

 

Позначте довжину вільного кінця пре­сувального стержня на формі і надріжте сепара­цій­ним диском. Обережно розломіть форму по надрізу.

 

Для чорнового розпакування застосуйте оксид-алюмініє­вий піско-струмінь  на 50 мкм під тиском 4 бар, після чого проведіть остаточну обробку скляними дробин­ками під тиском 2 бар.

 

Фінішна обробка

 

Обережно зріжте литники доречним до випадку диском-різаком. Будьте дуже уважні, щоб не перегріти кераміч­ний матеріал. Для зменшення перегрівання можна зрізати під стру­менем води чи через вологу губку. Не застосо­вуй­те карбідові бори чи високошвидкісні пристрої.

 

Відпресовані одиниці обережно встановлюються на штам­пики і препаруються згідно рані­ше об­раної техніки.

 

Типові програми пресування – див. стор. 15

 

 

Пресування, розпакування і фінішна обробка

 

 

 

Препарування серцевини

 

Для застосування техніки напресування і фарбування

 

Для застосування техніки напресування і фарбування, сер­цевина Matchmaker Pressable мусить бути відпресована до повної анатомічної форми. Поверхню слід обробити за ни­зького ти­ску оксид-алюмі­ніє­вим піско-струменем на 50 мкм, після чого, перед фарбуванням Match­maker Living Stains (див. стор. 12), ретельно очистити пароочисником.

 

 

 

 

 

 

 

 

Для накладення вінірів – при відпресуванні до повної анатомічної форми

 

Відпресовану до повної анатомічної форми серцевину по­трібно редукувати у різ­цевій ділянці, застосувавши алмаз Schottlander Super V чи алмазну гол­овку Resi-Dia­mon. По­верхню слід обробити за низького ти­ску оксид-алюмі­ніє­вим піско-струменем на 50 мкм, після чого ре­тельно очи­стити пароочисником. Тепер серцевина готова до наро­щен­ня на неї низько-плавкої кераміки Matchmaker LF Low Fusing у спосіб, описа­ний у каталозі про застосування ни­зь­ко-плавкої кераміки Matchmaker LF Low Fusing Ceramic.

 

Для накладення вінірів – при відпресуванні до редукованої форми

 

Вощену і відпресовану до готової до накладення вініру по­верхню редукованої форми серцевини злегка прогрунту­ва­ти ал­мазом Schottlander Super V чи алмазною гол­овкою Re­si-Dia­m­on. Після цього поверхню обробляють за низького ти­ску оксид-алюмі­ніє­вим піско-стру­ме­нем на 50 мкм і ре­тельно очищують пароочисником. Тепер серцевина готова до нарощення на неї низько-плавкої кераміки Matchmaker LF Low Fusing у спосіб, описа­ний у каталозі про застосу­вання низь­ко-плавкої кераміки Matchmaker LF Low Fusing Ceramic.

 

Підказка. Для надання більшої життєподібності, між шарами дентину та емалі можна нанести тонкий шар Matchmaker LF Clear.

 

Примітки. Фінішно оброблену коронку вощать якнаймен­ше на 70% її поверхні – мін 0,8 мм для напресування (ця цифра може зменшитись до 0,6 мм після пресування і зачи­щен­ня).

 

Товщина пресованої кераміки Matchmaker Pressable Ceramic  повинна ЗАВ­Ж­ДИ бути більшою за товщину шару низько-плавкої кераміки Matchmaker LF Low Fus­ing Ceramic, яка наноситься на поверхню, тобто, займати щонайменше 70% всієї тов­щини коронки.

 

 

 

Matchmaker LF

Початкова т-ра

Мін. час висихання

Зростання т-ри (°С/хв.)

Вакуумна обробка

Найвища

т-ра (°С)

Час утри­мання без вакууму

Глазурі з порошковою глазур’ю

450

4 хв.

45

Ні

750

1 хв.

 

 

Барвники Matchmaker Living Stains

 

Відтінок

Код

Відтінок

Код

Білий

616-01

Сірий

616-08

Жовтий

616-02

Червоно-коричневий

616-09

Персиковий

616-03

Чорний

616-10

Помаранчево-коричневий

616-04

A

616-А

Темно-коричневий

616-05

B

616-В

Рожевий

616-06

C

616-C

Голубий

616-07

D

616-D

 

 

Випалення глазурі

 

З-за того, що температура обробки кераміки Matchmaker Pressable Ceramic надто висока, для забезпечення глазу­ро­ваності поверхні слід застосовувати порошкову глазур і рідину для глазурі.

 

Проведіть остаточне припасування і перевірку поверхні. Майте на увазі, що, якщо після глазурування вам по­трібна гладкіша поверхня, її перед завершальним гла­зуруванням слід відшліфувати тонкими абразивами чи гумками.

 

Після цього ретельно очистіть виріб паро­очисником чи ультразвуковим  очищувачем.

 

Розведіть порошкову глазур Matchmaker LF Glaze Pow­der рідиною Matchmaker LF Glaze & Stain Liquid до тон­кої вершкової консистенції і нанесіть на поверхню яко­мога тоншим шаром. Будь-який надлишок видаліть щі­точкою.

 

Поставте виріб у піч і випалюйте без вакууму згідно цик­лу, приведеного нижче у таблиці.

 

 

 

Фарбування

 

Оберіть відтінок чи комбінацію відтінків на палітрі Match­maker Living Stains Shade Plate.

 

Розведіть барвник Matchmaker Living Stains рідиною Matchmaker LF Glaze & Stain Liquid, нанесіть на поверх­ню і випалюйте згідно інст­рукцій. Після охолодження на­несіть наступний шар порошкової глазурі, розведений тією ж рідиною, і знову випалюйте.

 

Коли потрібно надати поверхні м‘якший і тонший колір, барвник Matchmaker Living Stain можна змішати порош­ковою глазур’ю Matchmaker LF Glaze Powder.

 

Поставте виріб у піч і випалюйте згідно циклу, приве­де­ного нижче у таблиці.

 

Після завершення глазурування і фарбування готову по­верхню реставрації слід протрави­ти гелем плавикової ки­слоти згідно інструкцій виробника.

 

Попередження. Плавикова кислота надзвичайно небез­печна. Вимагайте від постачальника паспорт безпеки матеріалу.

 

 

Глазурування і фарбування

 

 

 

Чудові відтінки – вперше і завжди

 

Фізичні властивості

 

(на діаграмі 1 (вгорі): Coefficient of Linear Thermal Expansion  – Коефіцієнт лінійного теплового розширення; (внизу): Керамічні маси Matchmaker PRESS; Competitor – Керамічні маси від іншого виробника).

 

Коефіцієнт лінійного теплового розширення

 

Незважаючи на те, що постійно  згадують про коефіцієнт лі­нійного теплового розши­рен­ня, власне в першу чергу йдеться про стискування при охолодженні. В ідеалі, матеріал серце­ви­ни повинен мати коефіцієнт стискування трохи менший за кое­фіцієнт стиску­вання вініру над ним. Коефіцієнт лінійного теп­лового розши­рен­ня матеріалу Matchmaker PRESS дає змогу ви­робляти сумісний з ним вінірний матеріал, Matchmaker LF, який також сумісний зі стандартними сплавами, тобто, в межах  між 13.9 - 15.1 при 10-6 К-1 . Коефіці­єнт вимірюється в межах від 25 до 500°С згідно стандарту EN ISO 9693:2000.

 

(на діаграмі 2 (вгорі): Glass Transition Temperature  – Температура склування; (внизу): Керамічні маси Matchmaker PRESS; Competitor – Керамічні маси від іншого виробника).

 

Температура силування

 

Перехід скляної форми в еластичну чи віско-еластичну фазу визначається температурою склування TG. Напруга вище цієї температури послаблена, оскільки матеріал знаходиться у текучому стані, нижче ж неї у матеріалі можуть виникати значні напруги. Отже, коефі­цієнт лінійного теплового розши­рен­ня завжди вимірюється нижче температури TG. Тем­пературу склування вимірюють згідно стандарту  EN ISO 9693:2000. Для матеріалу кукси ідеальною температурою силування при вініруванні низько-плавкою керамікою є 580°С з температурою випалювання дентину 750-800°С.

 

Інші властивості

 

Пористість випаленої кераміки:           

згідно EN ISO 9693:2000

Хімічна розчинність:                                           

згідно EN ISO 6872:1998

Межа міцності на вигин:                                      

115 МРа згідно EN ISO 6872:1998

 

 

Фізичні властивості

 

 

Типові програми пресування

 

Вищенаведені цикли стосуються пресування пеллет по 2 г з використанням пресувальних стержнів у кільцях 100 г і 200 г. Якщо використовуєте 2 пеллети по 2 г у кільці на 200 г, може виникнути необхідність збільшення часу пресування.

 

При пресуванні пеллет по 5 г у кільці на 300 г збільшуйте час витримки на 5 хв., а час витримки (у пресувальній печі Matchmaker Pressable Furnace) – на 15 хв. Див. також окремі інструкції для напресування на метал Matchma­ker Press Over Metal.

 

 

 

Кераміка для цирконієвих каркасів Matchmaker Zr спеціальним чином розроблена для облицю­вання цирконієвих мостів і коронок. Коефіцієнт розширення, відтінки, властивості матеріалу пі­дібрані таким чином, щоб облицювання всього спектру подібних каркасів дало непере­верше­ний результат. Дентин випалюється за температури 810 °С, показуючи при цьому визначну жит­тєстійкість і точність відтворення кольорів у гамі від А1  до D4, та у новоствореній палітрі відтінків білизн НА0, НВ0 та НВ00.

 

 

Кераміка Matchmaker ALX є вінірувальною без-лейцитовою керамікою, спеціально роз­робле­ною для зчеплення з коронками на основі оксиду алюмінію. Дентин випалюється за темпе­ра­тури 980°С, показуючи при цьому визначну життєстій­кість і точ­ність відтво­рення кольорів у діапазоні від А1  до D4, та у новоствореній палітрі відтінків білиз­н НА0, НВ0 та НВ00.

 

 

Низькоплавка кераміка Matchmaker LF розроблена для облицювання металокерамічних мостів і коронок, а також як вінірувальна кераміка, яку наносять поверх кераміки Matc­hmaker Press на осердя, вкладки, накладки Inlay/Onlay і вініри. Кераміка Matchmaker LF сумісна з усіма стан­дартними сплавами, а її спеціальна лейци­то­ва і скля­на матриця забез­печує міц­ність, що пере­вищує вимоги стандарту EN ISO 9693. На відміну від традиційної поле­шпа­тової порцеляни, ця особлива матриця є менш абразив­ною.

 

 

Металокераміка Matchmaker МС на сьогоднішній день є закінченою системою облицю­ван­ня коронок, яка пропонує набагато вищі рівні якості і послідовної узгодженості всіх складових, які до того пропонували всі інші системи. Система Matchmaker МС дозволяє створювати чу­дові, висо­ко-індивідуальні коронки, що сяють життєвою силою і природ­ною флуорес­цен­цією. Зав­дяки компонентам системи вам буде раз за разом гарантовано ідеальний вигляд.

 

 

 

До стор. 15 – Типові програми пресування

 

 

Початкова

т-ра, °С

Швидкість нагріву, °С/хв.

Кінцева т-ра, °С

Час витримки, хв.

Час пресування, хв.

Вакуум 100%

Пресувальна піч Matchmaker Pressable  Furnace

700

60

950

20

10

Повний цикл пресування

 

 

 

Початкова

т-ра, °С

Швидкість нагріву, °С/хв.

Кінцева т-ра, °С

Час витримки, хв.

Час пресування, хв.

Вакуум

Вкл.   Викл.

Піч

ЕР 500

700

60

950

20

Див. інструкцію

V1 500 V2 950

Повний цикл пресування

 

 

Початкова

т-ра, °С

Швидкість нагріву, °С/хв.

Кінцева т-ра, °С

Час витримки, хв.

Час пресування, хв.

Вакуум 100%

Піч

Optimal Auto Press

700

60

950

20

10

Повний цикл пресування

 

 

Початкова

т-ра, °С

Швидкість нагріву, °С/хв.

Кінцева т-ра, °С

Час витримки, хв.

Час пресування, хв.

Вакуум 100%

Піч Gemini 2

800

60

950

20

10

Повний цикл пресування

 

 

Початкова

т-ра, °С

Швидкість нагріву, °С/хв.

Кінцева т-ра, °С

Час витримки, хв.

Час пресування, хв.

Вакуум

50 HPA

Пресувальна піч

Touch Press

700

60

950

20

10

Повний цикл пресування

 

 

Початкова

т-ра, °С

Швидкість нагріву, °С/хв.

Кінцева т-ра, °С

Час витримки, хв.

Час пресування, хв.

Вакуум

Вкл.   Викл.

Піч

ЕР 600

700

60

950

20

Див. інструкцію

V1 500 V2 950

Повний цикл пресування

 

 

Початкова

т-ра, °С

Швидкість нагріву, °С/хв.

Кінцева т-ра, °С

Час витримки, хв.

Час пресування, хв.

Вакуум 100%

Піч

Pro Press

700

60

950

20

10

Повний цикл пресування